Кредитните договори са основна част от финансовия живот на мнозина. Те ни позволяват да заемаме пари от банки или други финансови институции за различни цели, като покупка на имот, кола, образование и други.

Въпреки че кредитите могат да бъдат полезни, има опасност те да причинят сериозни финансови затруднения, ако бъдат подценени. Затова, преди да вземете заем, трябва да обърнете внимание на някои основни неща, свързани с кредитните договори.

1. Видове кредити

Потребителски кредити

Потребителските кредити са вид кредити, предназначени за лични разходи и нужди на кредитополучателя. Те обикновено не изискват обезпечение и могат да се използват за каквато и да било цел, като например плащане на медицински разходи, ремонт на жилище, покупка на електроника, образование и други.

По какви критерии банките оценяват кандидатите за кредит

Бързите кредити са специфичен вид потребителски кредити, които се отличават със своята бързина при одобрението и изплащането. Те често се използват в случаи на спешна финансова нужда или неочаквани разходи.

Ипотечни кредити

Ипотечните кредити са предназначени за закупуване на недвижими имоти, като апартаменти, къщи или земи. Те изискват обезпечение във формата на самия имот, който става залог за кредита.

Автомобилни кредити

Автомобилните кредити са предназначени за финансиране на закупуването на автомобили. Те предоставят възможност за изплащане на цената на автомобила чрез редовни месечни вноски.

istock
istock

Специфична форма на финансиране на МПС е лизингът, при който придобиването на собствеността се случва с изплащане на последната месечна вноска.

Кредитни карти

Кредитната карта е финансов инструмент, който позволява да се използва кредитна линия, отпусната от финансовата институция, чрез издаден платежен инструмент. Кредитните карти дават възможност на картодържателите им да извършват плащания на стоки и услуги, да погасяват дългове, както и да разполагат с пари до заплата. На пазара има различни видове кредитни карти в зависимост от вида и приложението им.

Образователни заеми

Студентският кредит е предназначен за финансиране на студенти и докторанти за целия или за част от периода на обучение.

Кредитът за заплащане на такси за обучение се определя на база дължимите такси за оставащия срок на обучение на кредитоискателя, съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна степен.

Как да изберем банка, от която да вземем кредит

Кредитът за издръжка се определя на база сбора от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитоискателя, съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата към момента на усвояване на кредита, умножена по броя на месеците през съответния семестър.

2. Лихви и такси

Лихвите и таксите са ключови елементи на кредитния договор. Те могат да варират в зависимост от кредитора, сумата на заема, срока и кредитната история на заемополучателя. Важно е да се разбере общата сума, която ще се заплати по време на срока на кредита, включително и всички такси и лихви.

Различните кредитни продукти имат различен годишен лихвен процент, който се калкулира на база на периода на връщане на кредита, както и на цялата му стойност. Затова при връщането на месечните вноски, заедно с основната сума, ще внасяте лихва по кредита, която е била добавена към изтеглената сума.

Банките могат да изискват от вас два вида такси – еднократни (такса за кандидатстване, такса кредитна оценка, такса за изготвяне на ипотека, такса за оценка на обезпечението, такса за юридическо обслужване) и периодични (такса за обслужване на кредита, такса за застраховки, такси за ползването на дебитна карта, заплащане на битови сметки и интернет банкиране). Те влизат в изчисляването на годишния процент на разходите (ГΠP), заедно с лихвите.

Istock
Istock

3. Условия за погасяване

Кредитните договори определят срокове за погасяване на заема, както и начина на изплащане на месечните вноски. Заемополучателят трябва да се запознае със своите задължения по отношение на погасяването на кредита, включително какво ще стане в случай на невъзможност да изплати вноските навреме.

Колкото по-дълъг е срокът, толкова по-малка е вноската и обратното. Често хората избират по-малка вноска, за да спестяват пари и така да погасят задължението си по-рано. Тук насреща идва предсрочното погасяване, позволяващо на всеки кредитополучател да изплати дълга си преди изтичане на срока на договора.

Някои банкови институции позволяват и частично погасяване, с което имате възможност да изберете дали да намалите месечната вноска или остатъчния период. При избора си обаче бъдете внимателни, тъй като е възможно да ви бъдат начислени допълнителни такси за преразглеждане на условията по договора. Запознайте се с процедурата и условията, преди да пристъпите към действие, за да не останете неприятно изненадани.

4. Кредитна история

Кредитната история е един вид досие на всеки кредитополучател, показващо как той е обслужвал своите кредитни задължения. Погасяването на кредитите навреме е от съществено значение за поддържането на добра кредитна история.

Това свидетелство за лоялност има силно влияние върху възможността за получаване на бъдещи кредити и условията за тях. Лошата кредитна история показва, че потребителят не е правил навременни плащания по кредити и е закъснявал, което уронва неговия имидж пред бъдещи кредитори.

Фирмите за бързи кредити може да връщат пари

Кредитните досиета се съхраняват в ЦКР на БНБ. Целта на тази информационна система е водене на статистика относно изрядността на лицата по отношение на плащанията на задълженията им. Всяко едно теглене на кредит се записва в регистъра.

Отличното досие е резултат от действията на надеждния платец, внасящ редовно своите погасителни вноски. От друга страна, едно лошо ЦКР е следствие от всяко едно неизпълнение на клауза/клаузи от договор, подписан с кредитора. При всеки просрочен и непогасен кредит, неизпълнено задължение или заведено дело срещу кредитополучателя се натрупва негативен кредитен рейтинг.

istock
istock

5. Клаузи и условия

Кредитните договори съдържат различни клаузи и условия, които заемополучателят трябва да разбере преди да подпише. Важно е да се прочете дребния шрифт и да се разберат всички условия, свързани с кредита.

Договорът за потребителски кредит е писмен договор, който следва да е изписан по ясен и разбираем начин. Интересно е, че законодателят е предвидил и размер на шрифта за договора – той не може да е по-малък от 12. Договорът следва да е в два екземпляра – по един за всяка от страните.

Внимавайте, когато подписвате кредитния договор. Добре е падежната ви дата да не е близка до края на календарния месец. Този детайл е важен, защото ако имате забавяне и трябва да направите вноска на 29-то число, а вие внесете на 1-во – технически това е забавяне, а не просрочие, но въпреки това може да се отрази негативно върху вашата кредитна история.

Неравноправни клаузи са условия в договора, които са във вреда на потребителя. Според практиката тези клаузи не третират еднакво страните по договора. Те нарушават добросъвестността и дават повече права или възможности на търговеца, за сметка на потребителя, който е по-слабата страна.

Неравноправни клаузи са и тези, които освобождават или изключват отговорността на търговеца – този, който ограничава права на потребителя, който изключва или възпрепятства правото на иск на потребителя и други. Потребителите имат право да подават всякакви жалби във връзка с договорите за потребителски кредит.

6. Последици от неплащане

Неплащането на кредит води до така нареченото просрочие. Това означава да забавите плащане или да пропуснете една или повече вноски. Една от причините за забавяне на плащането може да бъде, че просто сте забравили за датата на плащане. Точно затова някои кредитори предпочитат да ви напомнят, когато датата наближи.

Ако забавите или пропуснете да платите вноската си, вече влизате в графа „нередовни клиенти“. Ако това се превърне в честа практика, то тогава може да бъдете считани за „рисков клиент“. При неплащане на вноските по кредита ви, вашето кредитно досие се влошава. В този случай може да се намали шансът ви да получите нов кредит, когато се наложи, независимо дали от банкова или небанкова институция.

istock
istock

Освен, че кредитната ви история се влошава, при забавата започват да се трупат наказателни такси, които увеличават дълга ви. Ако забавянето продължи, може да се стигне до запор на заплатата, изземане на ваша собственост, ако кредитът е обезпечен с нея, и дори до съдебен процес.

Ако сте предоставили поръчител по кредита, то при забава или неплащане на вноските, сумата, която дължите, ще бъде изискана от него. Ако има повече от един поръчител, то тогава отговорността се разпределя равномерно към всички. Това определено е ситуация, в която не искате да попадате.

Крият ли информация банките за кредитите, които отпускат

Ако изпаднете в затруднено положение, имате следните варианти:

- Потърсете съдействие от вашия кредитор – с него можете да предоговорите условията по кредита ви, да рефинансирате и т.н. Най-малкото институцията ще е запозната с вашето затруднение и ще бъде по-снизходителна и кооперативна;

- Може да заемете средства от близки, с които да изплатите цялата сума или да закрепите бюджета за следващите няколко месеца. В случай че не успеете да си набавите средствата така, може да потърсите друга институция за рефинансиране на кредита ви;

- Ако имате възможност да изкарате допълнителни доходи на почасова работа, това също е опция. Друг вариант е да продадете свои вещи, за да се сдобиете с пари бързо.

Разбирането на кредитните договори е от съществено значение за финансовата стабилност и отговорност на всеки, който възнамерява да се възползва от заем. Преди да подпишете договор за кредит, уверете се, че разбирате всички условия и задължения, които са свързани с него. Ръководейки се от тези ключови принципи, ще се застраховате срещу потенциалните финансови затруднения, които могат да възникнат при неправилно управление на кредитите.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase