Управителният съвет на Българската народна банка промени три свои наредби, съобщи БНБ.

Променена е наредба №3 на БНБ от 18 април 2018 г. Тя е за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

Измененията са свързани основно с прецизиране на уредбата относно сключването чрез средства за дистанционна комуникация на рамков договор за предоставяне на платежни услуги, хармонизиране на определени разпоредби на Наредбата със Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) и други нормативни актове, включително в резултат на промени в правни актове на Европейския съюз, чиито изисквания са приложими към дейността по предоставяне на платежни услуги и изпълнение на платежни операции от страна на доставчиците на платежни услуги.

Сигурно ли е онлайн кредитирането

Направени са изменения и в Наредба №16 на БНБ от 29 март 2018 г. Документът е за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.  

Измененията  са свързани основно с въвеждане на разпоредби, уреждащи реда за издаване на разрешение за преобразуване на платежна институция и дружество за електронни пари, както и въвеждане на изискване за предоставяне от лицензираните от БНБ платежни институции и дружества за електронни пари на информация във връзка с размера на отпуснатите от тях кредити.

Банки у нас с индикации за вдигане на лихвите по кредитите

Третата промяна е в Наредба №40 на БНБ. Наредбата определя размера на таксите за покриване на административните разходи на БНБ, произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране.

Промените са свързани основно с прецизиране на категориите задължени субекти и реда за изчисляване на такси за покриване на съответните административни разходи на БНБ, в това число в случаите на нови задължени субекти – банкова група, финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност, спрямо които БНБ осъществява надзор на консолидирана основа.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg