Компании трябва да докладват колко от техните служители получават над 1 милион евро на година. Това предвиждат „Насоки относно събирането на данни за високоплатени служители съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива (ЕС) 2019/2034“, издадени от Европейския банков орган, които БНБ е приел да спазва.

В тях се описва начинът, по който трябва да се прилагат тези разпоредби по отношение на събирането на информация за лицата във всяка институция и във всеки инвестиционен посредник, получаващи възнаграждения от 1 милион евро или повече на финансова година.

Насоките се прилагат от 31 декември 2022 г. за данните, които следва да бъдат събрани през 2023 г. за финансовата 2022 година, за да се гарантира непрекъснато годишно събиране на данни за високоплатени служители, пише още в документа.

Данните за високоплатени служители следва да се представят на компетентните органи, а след това на Европейския банков орган. Данни трябва да предоставят институция майка от ЕС, финансов холдинг майка от ЕС или финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС, както и от инвестиционен посредник и инвестиционен холдинг от ЕС или холдинг със смесена дейност.

Когато дружествата нямат високоплатени служители, за които да докладват, не е необходимо да представят тази информация, освен ако компетентният орган изрично не изиска това. Високоплатените служители ще бъдат разделени в групи, например от 1 милион евро до не повече от 2 милиона евро; от 2 милиона евро до не повече от 3 милиона евро и т.н.

Всеки високоплатен служител следва да бъде разпределен в категорията плащания въз основа на общото възнаграждение на служителите, предоставено за финансовата година. Дружествата следва да представят необходимата информация, като използват данни от края на финансовата година, деноминирани в евро.

БНБ определи системно значимите банки

Следва да се докладва за всички служители, получили 1 милион евро или повече за финансовата година, дори ако са напуснали преди края на  финансовата година или ако сумата от 1 милион евро е достигната единствено поради предоставянето на гарантирано променливо възнаграждение или обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения.

istock
istock

Броят на високоплатените служители следва да се докладва като брой физически лица (численост), независимо от броя на работните часове, заложен в трудовите им договори.

За всеки високоплатен служител следва да се докладва възнаграждението, предоставено в евро, елементите на възнаграждението, държавата членка, функцията или вида на дейността му и отговорностите му.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg