КЕВР започва проверки на дружества в секторите, по отношение на които регулаторът осъществява контролните си правомощия – „Електроенергетика и топлоенергетика“, "Природен газ" и  "В и К услуги". Комисията вече утвърди графика на плановите проверки през 2021 г.

През 2021 г. в сектор „Електроенергетика“ експерти на Комисията ще извършат  тематични планови проверки на три електроразпределителни дружества - „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Електроразпределение Север“ АД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Ще бъде проверен и един производител на електрическа енергия - ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, чиято планирана проверка не беше извършена през 2020 г. поради ограниченията, наложени от пандемията, и необходимостта от извършване на голям брой извънредни проверки.

Проверките на електроразпределителните дружества ще бъдат с тематична насоченост и ще бъдат фокусирани върху проблеми, за които в Комисията са постъпили значителен брой жалби и сигнали - грешки при отчитане, респ. фактуриране на консумираната електрическа енергия, качество на доставяната електрическа енергия, начисляване на корекционни сметки, отказ за присъединяване на фотоволтаични централи с мощност до 30 kWp по реда на чл. 21, т. 1 от ЗЕВИ.

istock
istock

Целта е да бъде извършен регулаторен контрол и анализ на мерките, които дружествата - лицензианти предприемат за справяне на възникналите проблеми и дали те водят до конкретни практически резултати.

Без нарушения в сметките за парно

Експертите от контролните звена на КЕВР ще проверяват и изпълнението на инвестиционните програми на дружествата и реално извършените инвестиции спрямо инвестициите, включени в регулаторната база на активите за регулаторния период. Това е необходимо предвид на задължението на регулатора ежегодно да утвърждава цени на електроразпределителните дружества.  

В сектор "Топлоенергетика" предмет на планови проверки  през 2021 г. ще бъде изпълнението на лицензионните задължения на пет енергийни дружества - „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, „Топлофикация Плевен“ ЕАД, „Топлофикация Бургас“ ЕАД, „Топлофикация - Враца" ЕАД и „Топлофикация Сливен“ ЕАД. 

istock
istock

През 2021 г. в сектор "Природен газ" предстоят комплексни планови проверки на пет дружества, лицензирани за извършване на дейности по „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, както и на оператора на газопреносната мрежа.

Съгласно чл. 46 от Методиката сред критериите за включване на регулирани дружества в графика за планови проверки през текущата година са : размера на годишния оборот и стойността на дълготрайните актив; дружества, които са останали извън обхвата на плановите проверки през последните две години; финансови резултати от предходната година; брой жалби от потребители.

Едно от проверяваните газоразпределителни дружества притежава лицензии за дейност на териториите на няколко общини, а останалите четири дружества имат лицензии само за една община.

istock
istock

При изготвянето на графика на плановите проверки в сектор "В и К услуги" през 2021 г. Комисията продължава възприетия подход, с който се поставя акцент върху изпълнението на показателите за качество на ВиК услуги и инвестициите в утвърдените бизнес планове на ВиК дружествата. Предвидено е да бъдат проверени четири ВиК оператора с одобрени бизнес планове за регулаторния период 2017-2021 г.

Освен утвърдените планови проверки през 2021 г., през този период  КЕВР ще извършва и извънредни проверки на дружества в енергийния и водния сектор. Това ще става при получавани сигнали за нередности, както и след публикации в медиите за нарушения на лицензионни задължения на дружествата. Комисията ще назначава проверки и при възникване на извънредни обстоятелства от значим обществен интерес.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg