Бирници връчват актове на длъжници в нета. От началото на годината публичните изпълнители за принудително изпълнение на задълженията в Русе започнаха интензивно изпращане по интернет на съобщения до борчлии към държавния бюджет.

По електронен път с квалифициран електронен подпис на органа по приходите вече са изпратени 274 известия. Те се считат за официално връчени съобщения в започнато административно производство. Досега тези съобщения достигаха до длъжниците чрез връчване на ръка от приходен служител или най-често с изпращане на писмо с обратна разписка.

Електронното връчване обаче е приоритетно във всички страни на Европейския съюз и неговото ускорено въвеждане в България е изискване за прилагане на ефективните европейски практики. Масираното използване на този метод спестява много средства на българските данъкоплатци и значително намалява времето за кореспонденция между НАП и нейните длъжници.

Това често е решаващо за бързо постигане на конструктивни решения при уреждане на задълженията. Бирниците в Русе предупреждават, че непрекъснато ще увеличават т.нар. електронно връчване. То може да се прилага за всички, подлежащи на връчване актове, документи и книжа, издавани не само от публичните изпълнители, но и от другите органи по приходите.

Съобщенията за физическите лица могат да се връчват и по месторабота. Често за тази цел се използват банки или други институции, чиито редовни клиенти са задлъжнели юридически лица.