Предлага се авансовото облагане на доходите от наем или от друго възмездно предоставяне на права или имущество да се извършва по ред, подобен на възприетия за доходите от извънтрудови правоотношения, т.е., когато платецът на дохода от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице, данъкът да се удържа от него.

Този текст гласуваха днес депутатите на първото четене на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, предложен от МС.

Целта е да се постигне възможно максимално унифициране и равнопоставеност при авансовото облагане на доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.

Със законопроекта се предлага облагане на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони), с окончателен данък 10% за получените от тях възнаграждения за услуги или права, както и неустойки, и обезщетения от всякакъв вид с източник България.

Юрисдикциите с преференциален данъчен режим са посочени изчерпателно в Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Въвеждането на тази мярка цели да се противодейства на възможни данъчни измами и пране на пари. Осъществяването на сделки с чуждестранни лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, се приема за сериозен данъчен риск от всички държави - членки на Европейския съюз и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, включително от България.