Националната агенция за приходите публикува на сайта си (nap.bg) наръчник за данъците върху доходите на физическите лица за 2017 г. за улеснение на гражданите и фирмите.

В него са отразени промените за тази година в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като към документа е добавен нов фиш „Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания“.

За по-лесно ориентиране в направените промени е изготвен списък на фишовете, в които са отразени тези промени.

Документът разглежда общите понятия и принципи, облагаемия доход и годишната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец, за доходи от друга стопанска дейност, за доходи от наем и други източници, както и окончателните данъци, авансовото и годишно облагане за различните видове доходи и задълженията за предоставяне на информация.

Наръчникът е полезно помагало за всички клиенти на НАП, които искат да се запознаят със същността, полето на действие, особеностите при облагането с данъци върху доходите на физическите лица.