Вече няма да е необходимо да носим бележка за платен данък на автомобила по време на годишния технически преглед (ГТП).

Това предвиждат промени в Закона за местните данъци и такси, предложени от Министерството на финансите.

В момента за да проверим дали колата ни е в изправност е нужно да представим двата регистрационни талона на автомобила – голям и малък, полица от валидна застраховка „Гражданска отговорност“, лична карта, както и бележка, че сме платили данъка на превозното средство. Ако бъдат одобрени предложенията обаче подобна бележка за данъка няма да ни е необходима, тъй като това ще се извършва чрез

автоматизирана система за обмен на информация

Освен този документ редица други удостоверения и справки, които граждани и фирми подават към администрацията в България, ще започнат да се събират по служебен път.

С промени в преходните и заключителни разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се правят и поправки в още няколко закона, сред които Законът за акцизите и данъчните складове, Законът за местните данъци и такси, Законът за корпоративното подоходно облагане, Законът за ДДС, Законът за счетоводството и други. Проектозаконът е публикуван за обществено обсъждане, а становища могат да се подават до 14 септември.

С приемането на промените в ДОПК гражданите вече няма да се налага да си вадят удостоверение за наличие или липса на задължения. То ще се предоставя по служебен ред от Националната агенция за приходите (НАП), Агенция „Митници“ и съответната община към компетентните органи, изискващи информацията, посочват от финансовото министерство.

Освен тези промени се предвижда още фирмите без дейност да не подават вече данъчни декларации и финансови отчети. По данни на Националния статистически институт (НСИ) през миналата година

неактивните фирми у нас са били 188 751

Според действащия в момента действащия закон обаче те са длъжни да подадат счетоводния си баланс в търговския регистър срещу заплащане на държавна такса в размер на 20 лева, ако го пуснат по интернет или 40 лева, ако отидат да го дадат на гише.

Отпада и изискването фирмите да подават справка от търговския регистър, че не са в производство по несъстоятелност или ликвидация, когато подават искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител или друг регистрационен режим по Закона за акцизите и данъчните складове.

Фирмите няма да подават и информация, че не са извършили тежко или повторно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове, когато подават искане за издаване на лиценз, регистрация или удостоверение за извършване на дейности с акцизни стоки.

Операторите на ваучери за храна пък няма да подават информация, че

не са осъждани за умишлено престъпление

от общ характер при подаване на документи за издаване на разрешение за осъществяване на дейност. Справката за съдимост ще се предоставя на Министерството на финансите по служебен ред от съответните съдилища.

Същата информация ще се набавя по служебен път и за членовете на управителните или контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица, които извършват дейност като обменно бюро.