Днес, 15 март, изтича срокът, в който фирмите и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2018 г. доходи на физически лица, трябва да представят в Националната агенция за приходите (НАП) справка по образец за тези доходи.

В справката се обявяват изплатените през годината доходи на физически лица от стопанска дейност, различна от трудовоправните отношения - в това число доходи от упражняване на свободни професии, доходи от прехвърляне на права и имущество. 

Вписват се и облагаемите парични и предметни награди от игри и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. 

За всяко физическо лице, за което не е подадена информация или тя не е коректна, се налага глобя до 250 лева.