Данъчните събират задължения към хазната на фирми от личните пари на техните шефове. Освен това търговски партньори на измамници също попадат под ударите на Националната агенция за приходи. 

Съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, членовете на органите на управление са солидарно отговорни за дълговете на фирмата, възникнали вследствие неподаване на декларации за данъци или осигуровки. Когато шефовете на фирми с големи задължения са извършили действия, които осуетяват събирането на налозите, или прехвърлят компанията на хора без никакви доходи или имущество, също отговарят солидарно за задълженията, заявиха от НАП. 

През 2015 г. ревизорите от НАП-София са открили 239 производства за търсене на солидарна отговорност от трети лица за неплатени данъци и осигуровки. В резултат от приключилите ревизии са разкрити задължения към бюджета в размер на 18,7 млн. лв. Част от ревизиите са свързани с укриването на ДДС. 

Според Закона за данък върху добавената стойност, ДДС може да се търси и от доставчика, и от закупилия стоката или услугата, ако ревизорите докажат, че получателят е знаел или е бил длъжен да знае, че данъкът няма да бъде внесен.

Ако дружеството няма имущество или активи, върху които да се наложат обезпечения за събиране на дългове към хазната, публичните изпълнители на НАП могат да пристъпят към принудително събиране срещу управителя на фирмата. Към тази мярка се пристъпва в случаите когато недобросъвестни управители на фирми с големи задължения, установени с ревизионен акт, прехвърлят активи на цени значително по-ниски от пазарните. 

Според ДОПК за намаляване на имуществото на фирма, което би могло да послужи за покриване на дългове към НАП, както и заради продажба на активи под пазарните цени управителят носи солидарна отговорност. Така управител на столична фирма ще плати от собствения си джоб над 200 000 лв., с които е намалил имуществото на дружеството. 

По време на ревизия, която установила, че фирмата му има задължения към хазната за стотици хиляди лева, за да избегне налагането на запори и продажба на имущество, управителят започнал да разпродава фирмените активи на безценица.

Отговорност от шефовете на една фирма може да се търси за всички видове данъци и осигуровки на компанията. Това може да са задължения по ДДС, корпоративен данък или осигуровки и данък върху доходите на работниците в дружеството, посочват от НАП. Също така когато дружество се представлява от повече от един човек, то отговорност за плащане на налозите може да възникне за всеки представляващ фирмата.