Рекордно високият обем на необходимия нов държавен дълг през 2023 г., като пряко следствие преди всичко от заложения бюджетен дефицит от една страна, и от друга - силно ограниченият времеви хоризонт за неговото осигуряване, пораждат значителни рисковете както пред фактическото набавяне на целия необходим заемен ресурс, така и крият сериозен потенциал, при равни други обстоятелства, за увеличаване на неговата цена. Това се посочва в Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2023–2025 г., изготвена от финансовото министерство и качена за обществено обсъждане.

Пред реализирането на дълговото финансиране са налице редица рискове, породени от волатилността на финансовите пазари, геополитическата несигурност, високата инфлация, затягането на паричната политика от централните банки на водещите икономики и не на последно място - от политическата нестабилност в България, се посочва в стратегията. Тези външни фактори, които емитента не би могъл да управлява, се отразяват и на вътрешния дългов пазар, който е със сравнително ограничен капацитет, ликвидност и пазарни участници.

Не на последно място по важност следва да се има предвид, че преобладаващият дял на пазарните източници за дългово финансиране, предполага привнасяне на всички външни рискове при изпълнението на държавния бюджет в частта за финансиране на планирания дефицит за 2023 г. и целия тригодишен период визиран в АСБП.

За периода 2024–2025 г. се планира да бъде осигурено дългово финансиране в размер на 15,2 млрд. лв. за 2024 г. и 14.6 млрд. лв. за 2025 г. За същия период дългът в обращение, който следва да бъде рефинансиран през всяка от годините, възлиза на общ размер на 3,5 млрд. лв. през 2024 г. (в т.ч. 3,1 млрд. лв. по външния държавен дълг и 0,4 млрд. лв. по вътрешния държавен дълг) и 3,6 млрд. лв. през 2025 г. (в т.ч. 0,3 по външния държавен дълг и 3,3 млрд. лв. по вътрешния държавен дълг). Оставащата част от предвиденото дългово финансиране се обосновава от необходимостта за финансиране на планираните дефицити по държавния бюджет и обезпечаване на ликвидната позиция на фискалния резерв.

Бюджет с 6,4% дефицит внася служебното правителство

Въз основа на горните допускания през 2023-2025 г. се наблюдава ясно изразена тенденция за нарастване на държавния дълг в абсолютна стойност и като дял от прогнозния БВП през всяка една от годините. Предвижда се нивото му в номинално изражение да достигне до 46,7 млрд. лв. в края на 2023 г., 58,4 млрд. лв. в края на 2024 г. и 69,3 млрд. лв. към края на 2025 г., а съотношението на държавния дълг към прогнозния БВП съответно до нива от 25,3 % през 2023 г., 29,6 % през 2024 г. и 33,0 % към края на 2025 г., предвижда Стратегията за управление на държавния дълг.

istock
istock

В документа се припомня, че Министерският съвет може да поема държавен дълг единствено за рефинансиране на дълга в обращение до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на 2023 година. Предвид законовата разпоредба новият дълг, който би могъл да бъде поет до приемане на ЗДБРБ за 2023 г., се равнява на общия размер на погашенията по държавния дълг през 2023 г. от 3,0 млрд. лв. В контекста на това и предвид настъпващия през м. март 2023 г. падеж на седем годишни еврооблигации, пласирани през 2016 г. по средносрочната програма за емитиране на дълг на МКП, на 17.01.2023 г. е емитирана емисия 10-годишни еврооблигации с номинален обем от 1,5 млрд. евро (2,9 млрд. лв.), с което възможността за поемане на нов държавен дълг до приемането на ЗДБРБ за 2023 г. е изчерпана.

Към настоящия момент за цялата 2023 г. се прогнозира необходимост от ново дългово финансиране на държавния бюджет в общ размер на 13,7 млрд. лв. (в т.ч. 2,9 млрд. лв. емисия еврооблигации, пласирани на МКП през м. януари т.г.), което се планира да бъде обезпечено чрез търгуеми инструменти, както на вътрешния, така и на външните пазари.

Обстоятелството, свързано с факта, че държавния бюджет за 2023 г. не е в сила от началото на годината, игнорира ключовата необходимост от равномерно интерполиране и съответно реализиране на дълговото финансиране през календарната година, се казва в документа.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg