Нарастването на доходите на българите ще се ускори в средносрочен план, като повишението на компенсацията на един нает ще достигне 8.8% през 2021 г. и 7.8% през 2022 г. 

Това е записано в есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите. Ускорената динамика на показателя спрямо 2020 г. е в съответствие с предишните очаквания като посока на изменение, но оценката е  ревизирана възходящо. Корекцията отразява отчетеното по-същественото нарастване на доходите от труд в услугите и, в частност, сектор държавно управление, образование и хуманно здравеопазване  през първата половина на годината.

Повишението на компенсацията на един нает ще бъде подкрепено и от по-бързото възстановяване на производителността в икономиката. През 2021 г. реалният растеж на производителността на труда е оценен на 3.9%, което показва, че нивото на БВП на един зает (по постоянни цени) ще надхвърли  предкризисната си стойност от 2019 г.

В условията на продължаващо нарастване на производителността на труда, цените и положителното развитие на пазара на труда, компенсацията на един нает ще продължи да се повишава с висок темп от над 7% през 2023–2024 г. През разглеждания период се очаква и ефектът от усвояването на средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) върху доходите да е най-силно изразен, пише още в прогнозата.

Тя отчита силното икономическо възстановяване в глобален план и в частност в Европа през първото полугодие на 2021 г. Тази благоприятна тенденция ще продължи и през следващата година, но с изчерпване на базовия ефект от кризата,  предизвикана от разпространението на COVID-19 и предприетите ограничителни мерки, както и с постепенно преминаване към фискална консолидация, се очаква годишните растежи на БВП на света и на основни търговски партньори на България да се забавят в периода 2023–2024 г., пише още в документа.

istock
istock

Прогнозата е изготвена при допускане, че изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на България ще започне през 2022 г.  Изпълнението на плана ще ускори икономическия растеж при равни други условия. Значителните инвестиции ще увеличат нарастването на производителността в икономиката и респективно на доходите. 

През 2021 г. реалният растеж на БВП се прогнозира да достигне 4%, а през 2022 г. – 4.9%. Ускорението на икономическия растеж за следващата година ще се дължи на инвестициите. Публичните инвестиции ще бъдат подкрепени от НПВУ, а частните – от подобрението на икономическата среда и повишеното търсене. Потреблението на домакинствата ще има по-умерен темп на растеж през 2022 г., поради високата база от 2021 г. и лекото забавяне в нарастването на доходите. 

Средногодишният брой на заетите през 2021 г. ще остане почти на нивото от предходната година – увеличение с 0.1%, докато през периода 2022–2024 г. се предвижда ускорен растеж на този показател,  повлиян от преустановяването на негативното влияние на COVID-19 върху икономиката и ефектите от НПВУ върху заетостта и безработицата в страната, посочват от Министерство на финансите.

istock
istock

Очакванията в есенната прогноза са за по-силно поскъпване на петрола и неенергийните суровини през 2021 г. в сравнение с допусканията през пролетта. Нарастването на общото равнище на потребителските цени ще продължи да се ускорява и в края на 2021 г. инфлацията ще достигне 3.8%, а средногодишната инфлация 2.2%.

МВФ прогнозира малко под 6% растеж на икономиката през 2021г.

За следващата година се прогнозира ускорение на средногодишната инфлация до 2.6%, докато тази в края на годината да се забави до 2%. През следващата година рискът за по-нататъшно повишение на международните цени на суровините и стоките се засилва все повече  поради прекъснатите вериги за доставка. С това допускане е разработен алтернативен сценарий, като е оценено отражението върху основни макроикономически показатели.

Прогнозата за кредитите за 2021 г. е ревизирана възходящо (спрямо пролетната). Годишното нарастване на вземанията от предприятия се прогнозира да бъде около 4.1%, а на вземанията от домакинствата –  10.3%. Кредитът за нефинансови предприятия ще се ускори в периода 2022–2023 г., в синхрон с възстановяването на частните инвестиции, подкрепени и от НПВУ.

istock
istock

Представената прогноза е зависима от развитието на епидемичната обстановка както в страната, така и в световен план. Важна предпоставка за нейното реализиране е поддържането на относително ниски нива на разпространение на вируса и ограничено въздействие от протичането на пандемията върху икономиката, уточняват от ведомството.

Риск пред прогнозата в периода 2022–2024 г. е реализирането на инвестициите по линия на проектите в НПВУ и на проектите финансирани от европейските фондове.  Риск пред прогнозата от технически характер, е предстоящата ревизия на историческите данни по националните сметки план, която Националният статистически институт ще направи  към края на октомври  и която може да  наложи  промяна на прогнозираната номинална стойност и динамиката на БВП и на неговите компоненти.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg