Да се осигурят жилища на достъпни цени за младите хора в страните членки на ЕС, призова Европейската комисия, след като прие набор от инструменти на политиките, с които разполагат държавите членки за управление на демографските промени.

Тези инструменти могат да бъдат ефективно съчетани с национални и регионални политики, за да се даде възможност и подкрепа на всички да извлекат максимални ползи и да намерят ефикасни решения на предизвикателствата на демографските промени.
Наборът от демографски инструменти се основава на опита от целия ЕС и определя всеобхватен подход към демографските промени, структуриран около четири стълба:      
 
1) подкрепа за родителите чрез по-доброто съвместяване на семейните стремежи и платения труд, по-специално чрез осигуряване на достъп до качествени грижи за децата и добър баланс между професионалния и личния живот;
 
2) подкрепа и предоставяне на възможности на по-младите поколения да процъфтяват, да развиват уменията си, да разполагат с улеснен достъп до пазара на труда и до жилища на достъпни цени;
 
3) овластяване на по-възрастните поколения и поддържане на тяхното благосъстояние чрез реформи, съчетани с подходящи политики на пазара на труда и на работното място;
 
4) когато е необходимо, преодоляване на недостига на работна ръка чрез управлявана законна миграция, при пълно взаимно допълване с оптималното използване на талантите от ЕС.

 
В набора от инструменти се признава необходимостта да се вземе предвид териториалното измерение на демографските промени, по-специално в регионите, които се сблъскват с феномена на намаляване на населението и значителна изходяща мобилност на младите работници („изтичане на мозъци“).
 

istock
istock

Прилагане на набора от инструменти в областта на демографията
 

Въпросните инструменти могат да спомогнат за стимулиране, прецизиране и по-добро координиране на политиките на равнището на ЕС и на национално равнище. Комисията призовава държавите членки да разработят и приложат интегрирани политики за справяне с демографските промени и да включат демографските проблеми във всички области на политиките.
 
Политиките на държавите членки следва да се основават на местните реалности, тъй като демографските предизвикателства се различават в отделните държави членки и региони. Равенството между половете, недискриминацията и справедливостта между поколенията трябва да бъдат в основата на избора на политики. Цифровите технологии могат да повишат конкурентното предимство на Европа и да спомогнат за компенсиране на последиците от демографските промени. Създателите на политики следва да насърчават активното участие на гражданите в тези усилия и да включват всички участници — социалните партньори, организациите на гражданското общество и други.

Ще имаме право да знаем заплатата на колегите

В допълнение към регулаторните инструменти и рамките на политиката, на равнището на ЕС са налични редица инструменти за финансиране в подкрепа на държавите членки, като например Механизмът за възстановяване и устойчивост и Европейският социален фонд+ (ЕСФ+).
 
Според проучване „Евробарометър“ относно демографията,  70% от европейците са съгласни, че демографските тенденции излагат на риск дългосрочно икономическия просперитет и конкурентоспособността на ЕС. Смята се, че най-неотложните демографски предизвикателства са застаряването на населението (42 %), както и намаляването на населението в трудоспособна възраст и недостигът на работна ръка (40 %).
 

istock
istock

През следващите години, при липсата на съгласувани и решителни действия по тези въпроси, населението на ЕС може да продължи да намалява и застарява, което оказва отрицателно въздействие върху икономиката, обществото и дългосрочната конкурентоспособност на ЕС. Ако тези тенденции са трайни, те могат да изострят недостига на работна ръка и да увеличат натиска върху държавните бюджети, като същевременно окажат силно въздействие върху инвестициите и производителността.
 
Някои държави членки и региони понастоящем са засегнати в по-голяма степен от други: демографските промени засягат и социалното, териториалното и междупоколенческото сближаване на нашите демократични общества, като потенциално влошават съществуващите социално-икономически разломи в ущърб на всички.

 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg