Скица на недвижим имот е един от необходимите документи, които ще ви потрябват  за извършването на всякакви разпоредителни сделки с имота, като покупко-продажба, дарение, ипотека и други.

Какво представлява скицата на имот?
 

Скица на имот представлява схема на обекта с мащабиране най-често в пропорции 1:1000 или 1:500. В рамките на документа са подробно описани и изобразени различни идентификации и измервания, като разположение спрямо терена, други обекти в съседство, пътища, площ, брой нива и много други, обясняват експертите от Адрес. Обозначението върху документа е чрез специфични символи, които не всеки обаче знае как да разчете.
 
 Къде се вади скицата на имот?
 
Процесът на издаване на схемата следва няколко основни стъпки, които с годините са улеснени чрез възможности за онлайн справки и заявления. На първо място трябва да направите справка в Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) дали имотът фигурира във влязла в сила кадастрална карта. Тази проверка се извършва в регионалните офиси на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) в областните градове на страната.

В случай, че имуществото не се намира на такава територия, ще трябва да потърсите най-близката общинска техническа служба, която може да издаде вашата скица на имот. Ако обектът се намира на място извън регулация, без активна кадастрална карта, трябва да посетите местната Общинска служба по земеделие за издаване на чертежа. Ако имотът  не попада на територия с влязла в сила кадастрална карта, скица може да се извади от техническата служба на общината в която се намира. Ако имотът попада на територия извън регулация и без влязла в сила кадастрална карта, скица може да се издаде от Общинската служба по земеделие, в която се намира по местонахождение.

Срокът за изпълнение на заявка от Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) за издаване на кадастрална скица на недвижим имот е както следва: Обикновената поръчка отнема 14 дни. Таксата за изпълнение варира в зависимост от това дали имотът се намира в урбанизирана или неурбанизирана територия. Бързата поръчка за изваждане на скица е със срок от 3-4 дни.

Правоспособните геодезисти и нотариусите имат възможност да ви издадат скица за срок по-малък от 24 часа, но е необходимо да е вписан правилният собственик в кадастралния регистър - ако не е, отразяването му в системата е ръчно и отнема 4-5 дни. Скиците могат да бъдат извадени само от собствениците на дадения имот или от трето лице с нотариално заверено пълномощно, със заявление, документ за самоличност, като трябва да приложат и копие от документа за собственост. Издадените скици, независимо от датата на издаването им, са валидни до настъпване на изменение в данните за имота, за който е издадена скицата.

pixabay.com
pixabay.com

Как се подава заявление за скицата на имот?
 

Необходимите документи за издаване на скица на поземлен имот са заявление по образец от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, като то може да бъде свалено от интернет страницата на Агенцията. Също така, ксерокопие на документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота, за който се подава заявлението, като например нотариален акт, на който трябва да присъства  “вярно с оригинала” на всяка страница от копието, както и подписи на подателя. Също и документ за платена такса за услугата.

Как да направим законосъобразно преустройство на апартамент

Кога ни трябва скица на имот?
 
Скица се изисква и при подаване на заявление за допускане до градоустройствена процедура, издаване на виза за проектиране, одобряване на инвестиционен проект, като и за всички други дейности описани в ЗУТ, свързани с недвижимия имот.
 
Какво означават символите на имотната скица?
 
В зависимост от типа и локацията на имота, на схемата могат да фигурират множество условни знаци, които обозначават различните физически обекти, природни и инфраструктурни особености и характеристики на имуществото. Тези знаци се поместват в няколко основни категории:
 
>>  Геодезическа и снимачна основа на обекта;
>>  Знаци, обозначаващи особености в рамките населени места;
>>  Промишлени предприятия и комунални съоръжения;
>>  Железопътни линии;
>>  Шосета, пътища и пътеки;
>>  Хидрография и хидрографски съоръжения;
>>  Мостове и бродове;
>>  Граници и огради;
>>  Растителна и почвена покривка;
>>  Релеф;
>>  Комбинирани условни знаци.
 

pixabay.com
pixabay.com

Във всяка от тези групи присъстват множество символи, които са обозначени със своя специфичен номер и начин на изобразяване, като към документа може да има и приложена легенда за разчитането им.
 
Умението как да разчитаме и разбираме съдържанието на схемата е от съществено значение, тъй като тя ни предоставя ключова информация за географската и правна структура на собствеността ни. Способността да интерпретираме описаното в документа ни позволява да сме наясно с като границите, размерите и разположението на имота, както и да разпознаем всякакви възможни ограничения или пречки пред перспективите за развитие. Това умение е от огромна полза за всеки собственик, особено в случаите, в които планирате да изградите или преустроите недвижимото си имущество.
 
 Какво трябва да знаем за комбинираната скица на имот?
 
"Комбинирана скица" е скица, в която са отразени съвместените данни от два или повече източници, например кадастрална карта, кадастрални планове, регулационни планове, устройствени планове, геодезически измервания, специализирани карти, зони на ограничения, както и карти и планове, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, oтговорност, точност, предмет на изпълнението, извод, съвпадане на линиите в границата на точността.
 
Комбинираната скица могат да се разделят на два основни вида. Първият вид е комбинирана скица за издаване на виза за проектиране и се изработва чрез съвместяването на действащия подробен устройствен план (ПУП) и кадастралната карта (КК). Вторият вид е комбинирана скица за идентичност, в която се съвместяват всички (действащи и предходни) подробни устройствени планове (ПУП), стари кадастрални планове и др., които имат отношение към имота, описан в документите за собственост.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase