Живеете в чужбина и имате жилище в България, което искате да продадете без да се прибирате за сделката. Ако това е вашият случай, на първо място трябва да си осигурите доверен човек, на когото можете да разчитате да сключи сделката от ваше име. Какви документи и пълномощни трябва да изпратите и как стои въпросът, ако имате сключен брак?

На човека, който искате да ви представлява, трябва да изпратите пълномощно, два броя декларации по чл.264 ДОПК и един брой декларация по чл. 25 ЗННД, информира консултант Таня Китик. В случай че сте женен/омъжена и имотът е придобит по време на брака, то и съпругът/та ви трябва да подготви тези документи. Не са необходими две пълномощни, може и само едно общо от вас двамата.

В пълномощното трябва да е точно описан имотът, за който се дават съответните правомощия. Не забравяйте да упълномощите лицето да извади и получи и данъчна оценка за имота. Имайте предвид, че данъчната декларация и декларацията по чл. 264 важат до края на календарната година, в която са издадени.

Всички изброени документи следва да бъдат с нотариална заверка, напомня адвокат Милена Миткова. Тя може да се извърши в българското консулството в съответната държава. Пълномощното трябва да е с две заверки – на подписа и на съдържанието. Така оформените и заверени документи можете да изпратите по куриер в България.

Ако към момента на закупуване на имота не сте имали сключен брак и нотариалният акт е на ваше име, за съпруга/та ви може да е необходима декларация-съгласие, че жилището не е семейно и можете да се разпореждате с него. В случай че имате други имоти, такава декларация не е необходима.

Колкото до пълномощното, по думите на юриста е най-разумно да го изготви или адвокат, или нотариусът, при когото ще бъде сделката. Образци на декларациите по чл. 264, ал. 2 от ДОПК и по чл. 25 от ЗННД могат да се намерят в интернет, както и в личните сайтове на повечето нотариуси.