Как да си получим дължимата рента за земеделска земя, разпределена като „бяло петно“? На първо място трябва да се уверите, че имотът ви наистина е бил разпределен като бяло петно, съветва консултант Таня Китик. Ако не е бил разпределен като такова, общината не ви дължи плащане.

Може да изискате копие от заповедта на директора на областна дирекция Земеделие за избрани стопански години, за проверите дали земята е в приложения към заповедта списък. В случай че попада в масивите за разпределение, общината е длъжна да ви плати.

След като се уверите, че вашият имот е бил разпределен като бяло петно за съответната стопанска година, ползвателят на имота следва най-късно до 10 септември да внесе определения наем по специална сметка за чужди средства, открита в общината. Ако наемът не бъде платен до тази дата, то тогава арендаторът дължи трикратния размер на наемното плащане.

При неплащане в срок, вие като собственик на имота можете да подадете искане до кмета на общината за издаване на заповед за изземването на имота. В заповедта трябва да бъде указана възможността за внасяне на трикратния размер на средното годишно рентно плащане. 

Декар земеделска земя поскъпна до средно 761 лв. 

 

Земеделска земя с много наследници – вариантите 

 

Наем на общинска земя

 

Има случаи, когато собствениците на земя не получават пълните суми, а например само 1/10 от дължимото. Отговорът на общината е, че арендаторът не е внасял наем и при това положение се изплаща процент от цялото землище.

Ползвател на земеделски земи, представляващи бели петна внася по сметка за чужди средства на съответната областна дирекция Земеделие сума в размер на средното годишно рентно плащане, обяснява адвокат Николина Митова. Сумите са депозитни и се изплащат от областната дирекция Земеделие на правоимащите лица въз основа на заповедта на директора.

Юристът препоръчва да подадете писмено запитване в съответната общинска служба, като поискате да ви бъде предоставен писмен отговор на поставените въпроси. Ако обаче наемателите не са заплащали пълния размер на рентата към областна дирекция Земеделие белите петна, вие ще получите само съответните суми, които са заплатени.

Също така, в срок до 31 юли 2017 г. можете да подадете декларация по чл.69 ЗСПЗЗ (като собственик на имота – дали ще го обработвате или не) или да го отдадете под наем или аренда, за да не бъде отново земята ви разпределена за ползване на лице, което е заявило желание да го работи през 2017-2018 стопанска година.