Да се създаде обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи, предвиждат промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, качени за обществено обсъждане. В него е записано, че до 30 юни 2026 г. Агенция по вписванията трябва да дигитализира наличния хартиен архив в Службите по вписванията (Имотен регистър).

С приетия през 2000 г. Закон за кадастъра и имотния регистър е предвидена законодателна реформа в системата на вписванията в българското вещно право чрез преминаване от персонална към реална система на вписване и създаване на имотен регистър.

Реформата предвижда имотният регистър да се води не само на хартия, но едновременно с това и в електронен вид. Повече от 20 години след приемането на закона обаче тази реформа не е осъществена на практика.

Сега при сделка с недвижим имот, едновременно с вписването, съдията по вписванията изготвя и партидата на имота и записва в подлежащия на вписване акт нейния номер. С предложените промени дейностите ще се разделят между съдията и Агенцията по вписванията, като службата по вписванията ще въвежда информацията за електронната партида и вписаните актове с приложените към тях документи в електронното партидно дело.

50% по-ниска такса за услуги на Агенцията по вписванията

Към настоящия момент вписванията продължават да се осъществяват по персоналната система само на хартия. Създаването на имотен регистър, който се води не само на хартия, но и в електронна форма, изисква пълна дигитализация на всички актове, съхранявани от службите по вписванията.

Дигитализирането на вписаните актове е задължителна предпоставка за създаване на електронни партидни дела за всички недвижими имоти в съответните съдебни райони като част от процеса по създаване на имотен регистър.

istock
istock

В службите по вписванията съществува огромен архив от вписани актове на хартиен носител за периода от 1900 г. до 2009 г., който е необходимо да бъде дигитализиран. При извършено преброяване през 2018 г. на архивните масиви, които са единствено на хартиен носител, същите възлизат на приблизително 40 610 656 страници, пише в мотивите към законопроекта.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg