Арендните договори обикновено се сключват за дълъг период от време, през който пазарната ситуация може драстично да се промени. Така може да стане много по-изгодно да продадем земята, отколкото да получаваме рента от нея. Кога имаме право да развалим договора с арендатора и необходимо ли е това за продажбата?

Ако арендаторът е изряден при спазване клаузите на договора, плаща ви редовно договореното и не е съгласен да развалите договора, единственият начин е това да стане по съдебен ред. По думите на консултант Таня Китик изходът от едно такова дело обаче вероятно няма де е във ваша полза.

Съгласно чл.27 от Закона за аренда в земеделието договорът се прекратява в следните случаи: с изтичане на срока, за който е сключен; при неизпълнение на договореното – например забавяне на плащането с повече от 3 месеца; при взаимно съгласие на страните, изразено писмено с нотариална заверка на подписите на страните; с едностранно предизвестие – отправено по надлежния ред и при спазване условията и сроковете на Закона за аренда в земеделието; при смъртта или с поставянето под запрещение на арендатора, съответно с прекратяването на юридическото лице-арендатор, доколкото в договора не е предвидено друго.

Именно поради по-добрата защита за арендатора, арендаторът е предпочел да сключи договор за аренда, а не договор за наем. Ако беше договор за наем на земеделска земя, предизвестието от ваша страна можеше да послужи като начин за прекратяване на договора.

А в случай че поради някакви причини арендаторът се съгласи да прекратите договора по взаимно съгласие, то това става чрез анекс за прекратяване на договора, съставен в нотариална форма, след което анекса се вписва в Агенция по вписванията – Имотен регистър и последващо отписване от Общинска служба земеделие по местонахождение на имота.

Вписаният договор за аренда се явява тежест върху вашия имот, но това не е пречка за продажба на земята, напомня консултантът. Ограничението ще е само за новия собственик, който няма да може да я обработва докато не изтече договорът за аренда.