От 1 януари догодина свидетелствата за съдимост ще могат да се искат с електронна заявка и да се получават също в електронен вид, а цената на тази услуга ще е 3 лв.

Това става ясно от публикувания на сайта на правосъдното министерство проект за постановление на МС, с което да се допълни Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

В тарифата се слага нова позиция, според която "за издаване на свидетелство за съдимост в електронен вид се събира проста такса в размер на 3 лв.".

Какъв точно ще е редът за това, тепърва ще се уточнява с промени в наредбата за дейността на бюрата за съдимост, която се издава от министъра на правосъдието. С промените в Закона за съдебната власт от юли бе дописано, че в наредбата ще се уреди и възможност за подаването на заявление за издаване на свидетелства за съдимост с електронен подпис и за издаване на справки за съдимост в електронен вид.

Даден беше срок от 6 месеца след влизане на промените в сила, за да се допълни наредбата. От правосъдното министерство коментираха пред "Правен свят", че по промените в наредбата работи специално назначена от министъра работна група, която ще приключи съвсем скоро. Чак тогава ще са ясни условията за подаване на заявление и за получаване на удостоверение за съдимост в електронен вид.

През последните години свидетелства за съдимост се искат масово от работодателите. Те са задължителни при постъпване в МВР или съдебната система и на друга държавна служба, но всеки работодател може да ги изиска от подчинените си.

Свидетелства се искат и при участие в обществени поръчки, кандидатстване за получаване на определени разрешителни - за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа и др., както и при регистриране за упражняване на определени професии - адвокат, лекар, архитект.

Регистър

С промените в закона се предвижда още правосъдното министерство да изгради и поддържа централна база данни "Съдимост". В нея ще се събира и актуализира информация не само от бюрата при районните съдилища, но и данни за влезли в сила присъди на български граждани от централните органи на други държави членки на Европейския съюз, както и за чужди граждани, вписани в регистрите за съдимост в съответствие с националното законодателство.