Отписаните кредити са основната причина за намалението на дела на лошите кредити до 16.62% към декември, спрямо 17.25% към края на третото тримесечие. Това отбелязват в месечния си макроикономически анализ специалистите от Райфайзенбанк България Калоян Ганев и Христина Видинова. „Няма промяна в икономическата ситуация, която да предполага устойчиво намаление на показателя. Последното може да се случи едва след като икономиката започне да регистрира по-съществен икономически растеж, съответно когато започне да се възстановява заетостта. Прогнозата ни за нарастване на БВП с 1.5% през 2013 г. означава, че сме все още далеч от подобно развитие.”, обяснява Калоян Ганев.

От Райфайзен обръщат внимание и върху влошаването на нетните чуждестранни активи със 138.9 млн. лв. (4%), като това е първото влошаване на показателя от юни 2009 г. Сравнително малката стойност на това влошаване, както и липсата на установена трайна тенденция в тази посока все още не дават основание да се предрича по-съществен приток на средства от чужбина, съответно ускоряване на кредитния растеж в страната.

През ноември салдото по текущата сметка бе положително в размер на 89.7 млн. евро. Отчетената стойност бе нетипична за този месец на годината, тъй като поради сезонни фактори обикновено се наблюдава влошаване на баланса на износа на стоки и услуги спрямо летните месеци. В резултат на по-благоприятните показатели, с натрупване за периода януари-ноември текущата сметка също остана положителна: 50.3 млн. евро, или 0.1% от БВП. При така наблюдаваните данни, за цялата 2012 г. е възможно текущата сметка да отбележи по-благоприятен баланс спрямо прогнозата на Райфайзен РИСЪРЧ за
дефицит от около 800 млн. евро.

През ноември бе отчетена голяма динамика в равен размер, но различна по знак, по статиите портфейлни инвестиции (салдото им бе отрицателно от 1.1 млрд. евро) и други инвестиции (положителен баланс от 1.1 млрд. евро). Това се дължи на отчитане на една и съща репо сделка с облигации, извършена от банка в България, обръщат внимание анализаторите.

Изминалата 2012 г. завърши с 4.2% годишна инфлация, след като през месец декември отчетеното месечно нарастване на ценовото равнище възлезе на 0.4%.

Предварителните данни на Евростат по отношение на коефициента на безработица показват, че през декември 2012 г. стойността на показателя достига 12.5%. Развитията и през предходните два месеца доведоха до сходни, бавно увеличаващи се стойности (11.8% през октомври и 12.2% през ноември).

В сравнение с регистрираните през летните месеци резултати, нарастването може да се счита за умерено (отчетената от НСИ безработица за третото тримесечие на 2012 г. бе 11.5%). Като цяло това може да се счита за по-добро от предвижданото развитие – нашите очаквания бяха за по- чувствително увеличаване на безработицата със започването на зимния сезон.
Развитията през първото тримесечие на 2013 г. ще дадат донякъде по-ясен отговор на въпроса достига ли българският трудов пазар дъното, съответно има ли налични първи признаци на възстановяване.