Един на всеки шест лева, отпуснати като кредит, е проблемен за събиране: в понеделник БНБ публикува статистика, според която делът на проблемните кредити у нас е нараснал до 16.45% през август 2010 г.

 
Проблем ли е това? DarikFinance.bg проведе мащабно разследване в търсене на отговора. На вниманието на читателите е третият от серия материали, осветляващи този въпрос.

Момчил Андреев, председател на УС и изпълнителен директор на
Райфайзенбанк България, беше любезен да отговори на нашите въпроси.


Здравейте, г-н Андреев. Кажете ни, кога установихте тенденцията за нарастване на дела на проблемните кредити в България?

Проблемните кредити започнаха да нарастват, след като глобалната финансова криза засегна България. Както в повечето страни, първоначално в по-голяма степен бяха засегнати микрофирмите и домакинствата, а фирмените просрочия започнаха да се увеличават с неколкомесечно закъснение. Има определена сезонност, като през есенните и зимните месеци просрочията растат по-бързо, отколкото през лятото, когато туризмът, сезонната заетост в селското стопанство, както и ниските разходи на домакинствата улесняват кредитополучателите.

Представляват ли проблемните кредити заплаха за стабилността на финансовата система в България? Днес или в бъдеще?

Банковата ни система е свръхкапитализирана – 18% капиталова адекватност при изискване за 8% в Европа, така че регистрираните в момента нива на просрочия няма как да са заплаха за здравето на системата.

Какъв е делът на проблемните кредити в кредитния портфейл на Вашата банка (като цяло за Източна Европа и специално за България)?

Райфайзен е компания, която се търгува на борсата и съгласно правилата мога да цитирам само последните публикувани данни: към 30 юни 2010 г. делът на проблемните кредити за Групата Райфайзен Интернешънъл възлиза на 10.4%, докато за България той е 8.2%. 

Какъв е размерът на провизиите на Вашата банка срещу проблемни кредити и увеличил ли се е той в последно време?

Съгласно отчета, към 30 юни 2010 г. провизиите на банката са 221.6 млн. лева и са се увеличили с 63.6 млн. лв. през първото полугодие. Благодарение на добрия оперативен резултат на банката създаваме буфери срещу възможни бъдещи неблагополучия на клиентите. 

Какво е разпределението на проблемните кредити между бизнес и домакинства?

При фирмите има повече резерви, затова и нивата на просрочия при тях са по-ниски. Зависи от бизнес модела на конкретната банка и за коя част от портфейла става въпрос – при ипотечните кредити, например тези разрешени в началото на 2008 г. са по-рискови от разрешените през 2005 г., най-малкото защото през 2005 г. цените на имотите бяха по-ниски и ценовият спад не засяга в толкова голяма степен обезпеченията, а и клиентите са ги обслужвали 3-4 години и частично са намалили задълженията си. 

Преструктурираните кредити: колко често стават лоши?

В международен план, а и в региона, ако над 50% от преструктирираните кредити се обслужват успешно, успеваемостта е добра.

Очаквате ли ръстът на проблемните кредити да доведе до трансформации и консолидации на банковия сектор в България?

Повечето банки в България и в частност най-големите са чуждестранни, които по време на кризата затвърдиха ангажимента си към банковите пазари в Югоизточна Европа. Затова и трансформациите в българския банков сектор би следвало да са функция на процесите в Европа и в световен мащаб, а не на размера на проблемните кредити в българските портфейли на банките.

БНБ посочи, че през юли банките са обезценили активи за 113 млн. лева. Можете ли да коментирате това?

Кризата не е свършила, затова банките благоразумно трупат резерви, които заедно с капитала и оперативния резултат гарантират стабилността на системата. По-скоро би било странно, ако не се заделяха резерви, защото това би могло да означава, че се подценяват рисковете.

* В следващите дни очаквайте икономически анализ на проблема, както и съвети от професионалисти какво да правим, когато просрочим кредит.

Прочетете и другите материали от поредицата:

Междуфирмената задлъжнялост, а не лошите кредити са реалната заплаха : анализ и съвети от изпълнителния директор на фирма Мost Finance, специализирана в изкупуване и събиране на проблемни кредити
Проблемните кредити в портфейла ни намаляват : интервю с изпълнителния директор на небанковия кредитор Easy Credit