И небанковите кредитиращи дружества отчитат ръст на необслужваните кредити. В края на месец юни тази година размерът на необслужваните кредити е 407.3 млн. лв. от общо 1.947 млрд. лв. вземания. Към същия период на миналата година необслужваните кредити са били за 350 млн. лв., показват данните на Българска народна банка. Това прави 16.4% ръст на годишна база. Увеличение има и на месечна база. Спрямо предходния месец май необслужваните кредити са нараснали с 16.8 млн. лв.

 

Най-голям длъжник на този тип дружества за кредитиране са домакинствата с изтеглени заеми за 1.509 млрд. лв. Бизнесът има да връща 391 млн. лв. Тенденциите през второто тримесечие на тази година са за намаление на размера на задълженията, които има населението и увеличение на задълженията, които имат фирмите.

 

Домакинствата дължат с 1.3% по-малко през юни тази година, спрямо края на второто тримесечие на миналата година и с 3.3% по-малко спрямо първото тримесечие на тази година. Обратно, бизнесът е взел 6.6% повече пари от небанковите кредитиращи дружества, а спрямо първото тримесечие на тази година е задлъжнял с 2.6% повече като сума на средствата за връщане.

 

От общия размер на кредитите, раздадени на бизнеса и домакинствата, небанковите кредитиращи дружества са раздали най-много средства под формата на кредити със срок за връщане над 5 години. В края на второто тримесечие кредитите над 5 години са в размер на 755.1 млн. лв., кредитите със срочност между 1 и 5 години са в размер на 503.6 млн. лв., а тези, които трябва да се върнат до 1 година, възлизат на 281.2 млн. лв.

 

Небанковите кредитиращи дружества заемат средства както за потребителски нужди, така и за по-дългосрочни проекти, като например покупката на жилище. Според данните на БНБ портфейлът от вземания, обезпечени с ипокети, достига до 566.5 млн. лв. в края на второто тримесечие на тази година, което е намаление с 11.9% спрямо същия период на предходната година. Това би могло да се обясни с по-атрактивните оферти, които направиха банките в ипотечния сегмент през тази година.

 

Играчите на този пазар се финансират също с кредити, предимно нерезиденти. В края на месец юни размерът на тези заеми достига 1.407 млрд. лв., което е с близо 18% по-малко, отколкото през същия период на миналата година. Друг начин на финансиране за този тип компании, е емитирането на ценни книжа. Обемът на издадените дългови емисии в края на второто тримесечие е за 60.7 млн. лв., което отново е по-малко, отколкото към същия период на предходната година.