11 679 студенти са приключили практическото си обучение година след старта на проекта „Студентски практики“, съобщават от МОН. За успешно положения стаж те са заработили 600 лв. стипендия.

Всеки студент има възможност да се включи в провеждане на практика по проекта един път по време на обучението си във всяка една от образователно-квалификационните степени (ОКС), а за студентите, обучаващи се в специалности само в ОКС „магистър“, се допуска да бъдат включени до два пъти.

Практическото обучение се провежда в 240 часа и задължително трябва да съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление. Всички студенти, желаещи да проведат практика, могат да се регистрират на адрес https://praktiki.mon.bg като създадат свой профил в изградения в информационната система модул.
 
Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики - Фаза 2“ се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд, в периода януари 2020 - май 2023 г. Общият бюджет на проекта е 46 млн. лева, като се предвижда 44 000 студенти да проведат практическо обучение в реална работна среда.
 
15 248 от тях в момента се обучават в реална работна среда.  Общо над 37 000 студенти са заявили желанието си за включване в практическо обучение в реална работна среда в различни обучаващи организации – фирми, предприятия, институции и администрации.

istock
istock

Резултатите показват, че най-много студенти са се включили от професионално направление „Ветеринарна медицина“ – 17,4 %, „Право“ –  17,2 %, „Биотехнологии“ – 15,4 %, „Стоматология“ – 14,7 %, „Биологически науки“ – 13,4 %, „Медицина“ – 13,3 %, „Химически технологии“ – 12,4 %, „Животновъдство“ – 11,9 %, „Химически науки“ – 11,4 % и „Спорт“ – 11,3 %.
 
Най-голям интерес имат от икономисти и медици. 9,6% от обучаващите се в Университета за национално и световно стопанство карат практика. Те са следвани от студентите от Медицински университет – Пловдив – 7,2 % , Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – 6 %, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ Варна – 5,9 %. Не са малко и практикантите в Тракийски университет - Стара Загора – 5,8 % и Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – 5,1 %.

Какво да направя, за да работя през лятото в Германия

Интерес към студентските практики има и от страна на бизнеса. 2311 обучаващи организации от различни икономически сектори са заявили участието си в проекта, като са публикували над 4390 обяви за 68 300 работни места. Близо 4 000 служители от тези обучаващи организации са пожелали да са ментори на студентите и да им предадат своя опит.
 
С най-много практиканти - над 780, като обучаваща организация е Българската академия на науките (БАН) със своите звена и институти. В групата на обучаващите организации с най-много практиканти се включват и големи болници като: УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна, МБАЛ „Света Анна“ - Варна АД, Военномедицинска Академия – София, „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен и УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД - Стара Загора, Земеделски институт – Стара Загора, „Български пощи“ ЕАД, Централно военно окръжие и Районен съд – Варна.
 

Над 120 компании в София предлагат работа за младежи и студенти
economic.bg

Практиките в реална работна среда дават възможност на студентите да усвоят знания, практически умения и компетентности по специалността, по която се обучават във висшето училище. Умения, които все повече се търсят от работодателите и помагат на студентите при намиране на работа след завършване на образованието им. Бизнесът предлага много възможности, но и изисква много от кадрите.

Придобиването на висше образование не е достатъчно за намирането на подходяща работа. Все по-необходимо е да се инвестира в изграждането на висококвалифициран човешки потенциал с нови умения във високотехнологични области, на дигитално грамотни специалисти, които да създават нови продукти, да управляват изкуствен интелект и т.н.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg