За следващата година се предвижда запазване на размера на средномесечния доход на член от семейството за достъп до помощи по Закона за семейни помощи за деца. 

За реализирането на политиката в областта на социалното включване, съществена част от която е материалната подкрепа за децата и семействата, за 2020 г. са предвидени 541,6 млн. лв., сочат разчетите на бюджета за 2020 година. 

В проектобюджета за 2020 г. за делегираните от държавата социални дейности в общините са предвидени средства за текущи разходи в размер на 290,9 млн. лв., което е с 30 млн. лв. повече спрямо парите за 2019 година. Това е заложено в проектобюджета на държавния бюджет за следващата година.

Разчетени са средства за увеличение на разходите за персонал с 10 на сто.

Плащаме по-малко, но задлъжняваме повече


За периода 2020-2022 г. приоритет остават оптимизиране на социалното подпомагане на уязвимите групи от населението, гарантиране на тяхната социална защита чрез по-добра целенасоченост на социалните помощи, повишаване ефективността на програмите и усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на социалните помощи в съответствие с динамично променящите се условия на средата. 

istock
istock

Общо планираните средства за 2020 г. за тази политика са в размер на 172,5 млн. лв., като от тях 121,2 млн. са за целеви помощи за отопление.

Общо средствата за политиката в подкрепа на хората с увреждания за 2020 г. са 559,5 млн. лв., като е отчетен ефекта от увеличението на линията на бедност при определяне на финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания.

Вижте с колко вдигат пенсиите и заплатите догодина

Стандартите са увеличени диференцирано: за специализираните институции за предоставяне на социални услуги с 10 на сто; за социалните услуги предоставяни в общността средното увеличение на стандартите е 14 на сто. 

С най-голямо увеличение са стандартите за центровете за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи - 20 на сто. 

Стандартите за защитените жилища на лица с увреждания и за центровете за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания са увеличени с 15 процента, а тези за дневните центрове за деца и/или пълнолетни деца с увреждания са увеличени с 10 на сто.

Пенсиите може да скочат и с повече от 6,7%

istock
istock

Увеличение с 8 на сто имат стандартите за центровете за временно настаняване и за обществена подкрепа, за наблюдавано и преходно жилище, дневни центрове за стари хора и центрове за социална рехабилитация и интеграция, звено "Майка и бебе", центровете за работа с деца на улицата и приютите.

Капацитетът на социалните институции е увеличен общо с 380 броя места, което е в резултат на намаление на местата в специализираните институции с 333 броя и увеличение със 713 броя на местата в социалните услуги, предоставяни в общността в резултат на извършени компенсирани промени през 2019 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg