Пенсиите за инвалидност и добавките за чужда помощ са плащания, извършвани от НОИ на хора с увреждания, на които териториалните експертни лекарски комисии – ТЕЛК, и Националната експертна лекарска комисия - НЕЛК са установили вид и степен на увреждане/ процент на трайно намалена работоспособност (ТНР/ВСУ) 50 и над 50 на сто и/или са потребност от чужда помощ.

В Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) ясно са регламентирани условията за отпускане и изплащане на различните видове пенсии за инвалидност, съответно – на добавката за чужда помощ, като същите се отпускат за срока на инвалидността, определен от ТЕЛК/НЕЛК при експертизата на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане. Единствено на лицата с трайни увреждания, навършили основната пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, пенсията за инвалидност и добавката за чужда помощ се отпускат пожизнено, уточняват от НОИ.

В случаите, в които пенсията за инвалидност и/или добавката за чужда помощ са отпуснати до определения в експертното решение срок на инвалидността, е необходимо хората с  увреждания да бъдат преосвидетелствани от органите на медицинската експертиза, които се произнасят с ново експертно решение.

Именно въз основа на него, НОИ продължава изплащането на инвалидната пенсия/добавката за чужда помощ до новия срок на инвалидността.

Издаването на ново експертно решение от органите на медицинската експертиза и влизането му в законна сила изисква определен период от време, през който лицата с трайни увреждания може да останат без плащания от НОИ, поради това че получаваните от тях пенсии и/или добавки за чужда помощ са спрени или прекратени.

За да не бъдат прекратявани до издаване на новото експертно решение, когато има забавяне на медицинската експертиза, както и те да продължат да получават плащанията си от НОИ и от другите компетентни органи в страната, бяха приети промени в Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и в Закона за здравето (ЗЗ).

Тя за първи път е въведен срок, в който регионалната здравна инспекция (РЗИ) е задължена служебно да уведоми лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване, като този срок е не по-късно от четири месеца преди изтичане на срока в предишното им решение.

Същевременно и хората с увреждания трябва  да подават своите заявления-декларации за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения. Отделно от това срокът за извършване на експертизата е три месеца от подаване на заявлението-декларация в регионалната картотека или три месеца от постъпване на жалбата в НЕЛК.

istock

Вече е въведен в закона терминът „забавяне в медицинската експертиза“. То е  налице, когато в тримесечен срок от подаване от лицето на необходимото заявление-декларация за преосвидетелстване, органът на медицинската експертиза не е установил вида и степента на увреждане на деца до 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, съответно - степента на трайно намалена работоспособност на лица в трудоспособна възраст, както и потвърждаването на професионална болест.

При наличието на такова забавяне се удължава валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново, и се запазват правата на хората с увреждания. Това удължаване обаче не е безусловно, уточняват от НОИ. От една страна има изискване лицето да е подало заявление-декларация за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на последното, а от друга –ТЕЛК да не се е произнесъл в тримесечен срок от подаване на това заявление-декларация.

Дигитализацията на експертизите в ТЕЛК ще е готова до края на април

Само за лицата, за които тези две изисквания са налице, е въведено задължението РЗИ до 20-о число на месеца да изпращат информация на заинтересованите органи - НОИ, Националната здравно-осигурителна каса, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Националната агенция за приходите и общината по настоящия адрес на лицето, като се посочи и насрочената дата за преосвидетелстване. По искане на преосвидетелстваните лица е създадена възможност тази информация да се изпраща и до осигурители или други органи и организации с цел упражняване на права от лицето в рамките на удължения срок на инвалидност на издадените експертни решения. За да бъдат защитени в максимална степен правата на хората и с цел ускоряване на процеса по изплащане на дължимите суми на правоимащите лица от заинтересованите органи, е взето решение необходимата информация в обобщен вид за страната да се изпраща от Министерството на здравеопазването, в чиято структура са регионалните здравни инспекции, до заинтересованите органи, включително и НОИ.

Обменът на данни обаче реално ще стартира след 28.05.2023 г., а до тази дата ще постъпва информация за лицата, които са включени в персоналния обхват на § 5 от ПЗР на ЗИДЗХУ. Законът урежда с две преходни разпоредби заварените случаи, като това е първата от тях. С цитираната специална норма са обхванати лицата, за които е налице забавяне в медицинската експертиза, като е важно да се отбележи, че за тези лица е без значение в какъв срок е подадено заявлението-декларация за преосвидетелстване, т.е. не се съблюдава изискването същото да е подадено не по-късно от три месеца преди изтичане на определения в експертното им решение срок.

istock

В обхвата са включени лицата със:

1. Започнати и неприключени до влизането в сила на ЗИДЗХУ (до 28.01.2023 г. включително) производства по преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза;

2. Започнати и неприключени производства до 4 месеца след влизането на закона в сила (до 28.05.2023 г. включително).

Както вече беше отбелязано, при заварените производства за преосвидетелстване е без значение моментът на подаване на заявлението-декларация за преосвидетелстване, като същото може да бъде подадено и в деня преди изтичане на срока на експертното решение. Тази разпоредба ще се прилага до 28.05.2023 г. и едва след това ще започнат да се съблюдават изискванията на основното правило.
За лицата по т. 1 и т. 2 ежемесечно се получава информация от Министерството на здравеопазването, въз основа на която служебно се удължава валидността на последното издадено експертно решение на лицата до насрочената им дата за преосвидетелстване.

1000 души с изтекли ТЕЛК решения вече са получили пенсиите си

Втората разпоредба регламентира заварените случаи. Тя предвижда, че ако за хората с увреждания с прекратени пенсии поради изтекъл срок на експертните им решения, подали заявление-декларация за преосвидетелстване до влизането на промените в сила, има забавяне в медицинската експертиза, същите се включват в съответните списъци, изпращани до заинтересованите органи от страна на регионалните здравни инспекции и техните права се възобновяват, като пенсиите и/или добавките за чужда помощ им се изплащат до насрочената дата за преосвидетелстване.

istock
istock

Освен списъци с правоимащи лица, на които се удължава валидността на последното издадено им експертно решение до издаването на ново, е регламентирано заинтересованите органи да получават информация и за подалите заявление-декларация за преосвидетелстване лица, които след редовното им призоваване не са се явили за преглед в ТЕЛК. Това са лицата, които (въпреки че са известени) не са се явили на насрочената им дата за преосвидетелстване.

Законът предвижда след неявяването им за преосвидетелстване, тяхната медицинска документация да бъде върната в регионалните картотеки на медицинската експертиза, като удължаването на срока на експертните им решения се счита за прекратено от датата на неявяването. Информацията с лицата, които не са се явили за преглед в ТЕЛК се изпраща на заинтересованите лица и органи (включително и НОИ) в 14-дневен срок от датата на неявяването.

Въз основа на получените данни за лицата, които не са се явили на насрочената дата за преосвидетелстване, длъжностните лица по пенсионното осигуряване в НОИ прекратяват изплащането на пенсиите за инвалидност и/ или добавките за чужда помощ, поради отпаднало законово основание за тяхното получаване.
 
 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg