Учителската професия е една от най-уважаваните професии в цял свят. За съжаление в България професията е популярна и с това, че не е достатъчно добре платена.

Имат ли все пак учителите възможност да получават някакви допълнителни възнаграждения към заплатата, отговор дава Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Наредба за нормиране и заплащане на труда, издадена от министъра на образованието и науката, определя държавният образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда в институциите в системата на предучилищното и училищното образование - детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Националния дворец на децата и Държавния логопедичен център.

Искат прекатегоризация на учителския труд

На основание разпоредбите в Наредбата в брутната работна заплата на персонала в държавните и общинските институции, изброени по-горе, освен допълнителните трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се включват и следните допълнителни трудови възнаграждения:

Tърсят се 1000 нови учители у нас

1. За изпълнение на учебни часове по учебни предмети над минималната норма преподавателска работа, ако те не са отчетени при определяне на основната работна заплата;

2. За професионално-квалификационна степен, ако не е включена като елемент в основната работна заплата;

3. За преподаване на учебни предмети на чужд език с изключение на учебния предмет „чужд език“;

4. На класен ръководител - за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка, както и на учител в детска градина - за водене на задължителната документация на съответната група и за консултиране на родители;

5. За безплатна храна - на непедагогическия персонал в детските градини и персонала в столовете и кухните на училищата;

6. За постигнати резултати от труда през учебната година;

Учители няма да плащат такси за санаториум от НОИ

7. За проверка на изпитни материали от външно оценяване и олимпиади;

8. За изпитване на един ученик в задочна, индивидуална, комбинирана, дистанционна и самостоятелна форма на обучение и за провеждане на приравнителни изпити;

Търсят се учители по  математика, физика и астрономия.
istock

9.За провеждане на държавен изпит по теория и практика за придобиване на степен на професионална квалификация по професията/специалността;

10. За наставничество - за подпомагане на новоназначен учител за срок до една година.

Според Наредбата в брутната работна заплата на персонала в изброените държавни и общинските институции може да се включват и следните допълнителни трудови възнаграждения, ако са определени във вътрешните правила за работната заплата и/или в колективен трудов договор:

1. За работа при специфични условия на труд на персонала в специалните училища, центровете за специална образователна подкрепа и училищата към местата за лишаване от свобода;

2. За официални празници или за началото на учебната година - до три пъти годишно;

3. За работа с деца и ученици със специални образователни потребности - на педагогическите специалисти в детските градини и училищата, провеждащи интегрирано обучение и възпитание;

4. За участие в екипи за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

Едва 9 преподаватели са поискали да отидат да работят в проблемни училища.
istock

5. За провеждане на допълнително обучение на ученици, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма, или на деца, които не владеят български език.

С национални програми или в колективен трудов договор, с вътрешните правила за работната заплата и/или с индивидуалния трудов договор може да бъдат определяни и други видове допълнителни трудови възнаграждения.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg