Според чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда работодателят има право да прекрати трудовия договор на работник при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, освен в случаите на чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване (придобиване право на пенсия от учителите).

Такова право има и  при навършване на 65-годишна възраст - за професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование.

С промени от декември 2020 г., се изключва възможността работодателят да прекрати трудовия договор на учител поради придобиване на право на ранно пенсиониране по реда на чл. 69в от КСО. Така прекратяването на трудовия договор при придобиване правото на ранно пенсиониране ще е в зависимост единствено от волята на лицата, които се осигуряват в Учителския пенсионен фонд.

Работодателят има право да прекратява с предизвестие трудовия договор на работника или служителя при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
 
Има две отделни основания за прекратяване на трудовия договор с предизвестие:
 

- при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
 
- при навършване на 65-годишна възраст от професори, доценти и доктори на  науките, освен в случаите на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование.

istock
istock

При първото основание, разпоредбата дава правна възможност на работодателя по своя преценка да прекрати трудовия договор при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Работодателят има право да връчи писменото предизвестие за прекратяване на трудовия договор на работник или служител, който към момента на връчването му е придобил правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО.

30 на сто от хората нямат намерение да се пенсионират

Работодателят има право да прекрати трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ и когато работникът или служителят отговаря на условията за придобиване право на „ранна пенсия”. При условията на т.н. ранно пенсиониране могат да се пенсионират работещите при условията на първа и втора категория труд и учителите, както и при други специфични случаи, регламентирани в КСО.
 
Работодателят няма право да прекратява трудовия договор, когато работникът или служителят е придобил право на друг вид пенсия, напр. наследствена пенсия, пенсия за инвалидност и др.
 
Следва да се има предвид, че при прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ закрилата при уволнение по чл. 333, ал. 1 КТ не се прилага.
 

istock
istock

Прекратяването на трудовото правоотношение на второто основание – при навършване на 65-годишна възраст от професори, доценти и доктори на науките е възможно, освен в случаите на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование. Посоченият параграф 11 урежда случаите, когато трудовите договори на хабилитирани лица могат да бъдат удължени след решение на академичния съвет, взето въз основа на предложение на катедрения съвет и съвета на основното звено и/или филиала.
 
Право на прекратяване на трудовото правоотношение дава и чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ - когато на работника или служителя е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване (КСО);

Пандемията увеличи ранното пенсиониране

Работодателят може да прекрати договора и когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

За да ползва това основание е необходимо то да е възникнало в момент, последващ придобиването и упражняването на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това означава, че правоотношението е възникнало с лице, което не само че отговаря на условията за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но и което е упражнило това свое право, т.е. пенсията е отпусната и затова в практиката се използва понятието „освобождаване на работещ пенсионер”. Възникналото правоотношение може да бъде както безсрочно, така и срочно.
 

istock
istock

Прекратяването не е допустимо, когато е придобито и упражнено право на друг вид пенсия (напр. пенсия за инвалидност или наследствена пенсия).
 
Освобождаването на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ на работещия пенсионер се извършва по преценка на работодателя, с отправянето на писмено предизвестие.  В този случай работодателят може да получи служебно от Националния осигурителен институт (НОИ) информация относно наличието на упражнено право на пенсия от работника или служителя. Националният осигурителен институт предоставя безвъзмездно информацията в 14-дневен срок от получаване на искането.
 
При прекратяване на трудовия договор на това основание закрилата при уволнение по чл. 333, ал. 1 КТ не се прилага.

Трудов договор може да бъде прекратен по чл. 328, ал. 1, т. 10в КТ - когато трудовото правоотношение е възникнало с работник или служител, след като му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване.

Важна особеност в случая е, че работодателят е наел лице, на което вече му е отпусната пенсията в намален размер,

istock
istock

И в този случай работодателят може да получи служебно от Националния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия в намален размер от работника или служителя. Информацията се предоставя безвъзмездно в 14-дневен от получаването на искането на работодателя.
 
 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg