През периода януари-октомври 2010 г. в бюрата по труда средномесечно са регистрирани 13 688 лица с увреждания, които представляват 3,9 на сто от общия брой на безработните в страната. Това съобщиха на пресконференция от Агенцията по заетостта.

До края на октомври т.г. заетост е осигурена на 4576 от регистрираните лица с увреждания, като 2214 лица са намерили постоянна работа на първичния пазар на труда - с посредничеството на бюрата по труда, без работното място да е субсидирано, посочи изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Росица Стелиянова.

Чрез Националния план за действие по заетостта през 2011 г. са предвидени 12 млн. лева, с 4 млн. лева повече спрямо 2010 г., за заетост на хора с трайни увреждания, каза Стелиянова. Със средствата се надяваме да осигурим заетост на около 5 хиляди лица с увреждания, добави тя.

Агенцията по заетостта реализира няколко програми и мерки за заетост, ориентирани към хората с увреждания, които ще продължат да се изпълняват и през следващата година.

Една от тях е Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. Основните й цели са повишаване на годността за заетост и осигуряването на заетост за безработни лица с трайни увреждания или хора, преминали успешно курс на лечение за зависимости. На работодателите, които разкриват работни места за тях за срок от поне 36 месеца, се предоставят средства от държавния бюджет за заплата и всички социални и здравни осигурителни вноски. Предвижда се през 2011 г. по програмата да се осигури заетостта на над 1600 лица, като от тях 520 ще бъдат включени в нова заетост.

По програма "Кредит без лихва за хора с увреждания" се възстановяват лихвите по кредити на хора с увреждания, които са получили средства за собствен бизнес по проект "Гаранционен фонд за микрокредитиране". През 2011 г. по програмата се предвижда
да се обезпечи лихвата по кредитите за собствен бизнес на 300 лица.

Националната програма "Асистенти на хора с увреждания - дейност личен асистент" цели предоставяне на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания, чрез осигуряване на заетост на безработни лица като лични асистенти. През 2011 г. се предвижда по програмата да се обезпечи заетостта на 3000 човека.

От Агенцията по заетостта насърчават работодателите, които наемат безработни с трайни увреждания, младежи до 29-годишна възраст с увреждания, както и военноинвалиди. На работодателите се предоставят средства от държавния бюджет за трудово възнаграждение и всички социални и здравни осигурителни вноски, но за не повече от 6 месеца.

През 2011 г. се предвижда по насърчителни мерки за хора с трайни увреждания по Закона за насърчаване на заетостта да се осигури заетост на около 1900 човека, от които 900 ще са включени за пръв път.