Държавата ще предоставя на общини и висши учебни заведения конфискувани автомобили. Това се разбира от заповед на министъра на финансите Росица Велкова.

Заповедта предвижда шефовете на НАП и Агенция „Митници“ да изготвят справка за придобитите от държавата в производства по несъстоятелност, конфискувани, отнети и изоставени в полза на държавата моторни превозни средства (МПС), регистрирани след 1 януари 2005 г., за които не са налице пречки да бъдат пуснати в движение. Тази справка ще се дава на главния секретар на Министерството на финансите. 

В справката няма да се включват МПС, отнети и изоставени в полза на държавата по производства, водени от митнически органи или отнети в полза на държавата по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество;

Справките ще се изготвят два пъти месечно – за период от 1-во до 15-то число и от 16-то число до края на съответния месец и се изпращат в МФ по електронен път незабавно. Всяка от справките за МПС се придружава с копия от всички относими документи, необходими за осъществяване на правомощията на министъра на финансите.

Автомобилите ще се предоставят на база получени мотивирани писмени искания от първостепенните разпоредители с бюджет, вкл. кметовете на общини, с оглед преценка на необходимостта и приоритетността на нуждите им. Същото се отнася и за искания от Българската академия на науките и държавните висши училища.

Общините остават без пари

Постъпилите искания ще се разглеждат и удовлетворяват при отчитане на мотивите, посочени в тях и конкретните функции, които се очаква да бъдат задоволени, както и наличието на подходящо по вид МПС. Искания, които не са могли да бъдат удовлетворени до три месеца от постъпването им се архивират, пише още в заповедта.

istock
istock

В случай че в 6-месечен срок от подаването на информацията за МПС не е заявен интерес за предоставянето им и автомобилите не бъдат предоставени, главният секретар на МФ след съгласуване с министъра на финансите информира НАП или Агенция „Митници“ за възможността МПС да бъде реализирано, съобразно тяхната компетентност.

Съответният получател пък се задължава в едномесечен срок, считано от датата на издаването на заповедта, да приеме предоставеното МПС от мястото на съхранението му. Заповедта може да се отмени при неспазването на срока за приемане или при изричен отказ за приемане на МПС.

 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg