От днес средният бизнес може да кандидатства с проекти за безвъзмездна помощ по процедурата „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. 

Минималният размер на безвъзмездните средства, за който може да се кандидатства, е 30 000 лв., а максималният праг е 150 000 лв. при 100 % интензитет на помощта.

Бюджетът на процедурата за подкрепа на средните предприятия е 200 млн. лв., 170 млн. лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 30 млн. лв. са национално съфинансиране. Целта е осигуряване на оперативен капитал за средния бизнес, пострадал от пандемията.

Той е разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност въз основа на статистически данни за броя на средните предприятия във всеки от секторите.

Едно от основните изисквания за допустимост на кандидатите по процедурата е да са регистрирали спад от поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ този на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.

Към кандидатите има  изискване да имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), както и да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв.

Процедурата е отворена за кандидатстване за средни предприятия от всички сектори на икономиката с изключение на предприятията, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, предприятия от сектора на рибарството и аквакултурите, предприятия от финансовия сектор и предприятия, които се занимават с хазартни игри.

istock
istock

Средствата  са за покриване на текущите нужди на кандидатите и за разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция. Те са:

- Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;

- Разходи за външни услуги (включително режийни разходи);

- Разходи за персонал (включително разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.


Продължителността на изпълнение на всеки проект е 3  месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

istock
istock

За разлика от процедурата за подкрепа на микро и малки предприятия, при тази за средния бизнес е предвидено класирането на проектите да стане след извършване на техническа и финансова оценка, а не съгласно времето на подаване на проектното предложение в ИСУН.

Нови условия за получаване на безвъзмездна помощ за COVID-19

По този начин се избягва напрежението за подаване на проекти в първите дни от обявяването на процедурата предвид факта, че факторът време на подаване на проектното предложение ще е от значение само при кандидатите с равен брой точки.

Кандидатстването по процедурата се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез попълването на опростен формуляр за кандидатстване.

istock
istock

В полза на кандидатите са разработените специално за целите на процедурата Указания за попълване на електронен формуляр за кандидатстването като същите са направени по начин, който да напътства кандидатите стъпка по стъпка в процеса по подаване на проектното предложение.

Голяма част от информацията, която е нужна за целите на кандидатстването, ще бъде набавяна по служебен път с цел кандидатите да бъдат максимално облекчени.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16,30 часа на 24 август 2020 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg