С нормативни промени се въвеждат облекчени изисквания при подаване на годишни финансови отчети (ГФО) и годишни доклади за дейността за малки, средни и микро предприятия.

Крайният срок за подаването им за 2019 г. изтича на 30 септември 2020 г.

Това информират от Агенцията по вписванията. Според промените, отпада необходимостта да се представят документи, доказващи приемането на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността (покани за свикване на общи събрания, протоколи от проведени общи събрания, доказателства за получаване на поканите и пр.).

Обстоятелството, че ГФО са приети от съответния компетентен орган,  се доказва с представяне на декларация по образец (декларация по чл.62а, ал.2, т.2 от Наредба N1 от 14 февруари 2007) от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел.

Промените влязоха в сила от 14.03.2020 г., с приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Промените няма да се прилагат за големи предприятия и фирми от обществен интерес.

istock
istock

Големи предприятия са тези, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показателя: балансова стойност на активите - 38 000 000 лв.; нетни приходи от продажби - 76 000 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период - 250 души.

Имотният и Търговският регистър вече са на нов общ портал

Според статистиката за 2018 г., тези компании са около 3-4% от всички  предприятия.

По данни на Агенцията по вписванията, подадените ГФО от 01.01.2020 г. до момента са 143 808. От тях 76%  са подадени по електронен път, а 24% - на гише.

istock
istock

Според броя на подадените заявления Г2 (ГФО) за 2019 г. (330 343), до края на септември 2020 г. се очаква да бъдат подадени над 186 000 заявления.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg