Въпросът е любопитен, отговорът – малко известен. Преди да го дадем, нека уточним основните понятия.

Какво е спестовната сметка?

Спестовната сметка, позната още като депозит или влогова сметка, e финансов продукт, предлаган от банка, при който клиент (държател на сметката) влага (депозира) определена сума пари в банката възмездно, срещу лихва. Условията и ползите са различни, в зависимост от вида на депозита: безсрочен влог, срочен влог, детски влог и т.н.

Какво е застраховка Живот?

В най-общ смисъл това е застрахователен договор. Той може да бъде определен като споразумение, при което едно лице, наречено „застраховател“, срещу установена сума, наречена „застрахователна премия“, се задължава да изплати на друго лице – „застрахован“, определена сума. Кога и при какви условия? При настъпване на застрахователното събитие, за което двете страни са се договорили.
 

istock
istock

Какви видове застраховки (застрахователни планове) съществуват?

Съществуват различни застраховки Живот. За целите на това сравнение ще разгледаме няколко основни вида застраховки Живот:

Рисково-осигурителени планове

Това са застраховки "Живот“, с които осигурявате финансова защита едновременно за себе си и за своите близки. В случай на събитие с фатални за вас последици близките ви получават определената от вас застрахователна сума. Тези планове предвиждат внасяне на вноски за определен период от време, които, като правило при този вид застраховки, не се натрупват. Ето защо, в края на периода не получавате застрахователно плащане. Застрахователят Ви изплаща сума в периода на застраховката само ако е настъпило застрахователното събитие, за което е сключен договора. Така например, при фрактура вследствие на злополука, можете да разчитате на парично обезщетение.

Спестовно-осигурителни планове

Това са планове, с които едновременно спестявате и защитавате стандарта си на живот в случай на неблагоприятни събития. Финансовият план гарантира изплащането на определена сума след изтичане на предварително определен срок или в случай на смърт.

Инвестиционни застраховки/планове

Това са финансови решения, които съчетават предимствата на застраховката "Живот", предоставяща защита от непредвидени обстоятелства и данъчни облекчения, с възможността за инвестиции на международните финансови пазари. В този случай можете да избирате вида на инвестицията и степента на риск, при съответните нива на очаквана доходност.

istock
istock

За да си отговорим на въпроса „Алтернатива ли е застраховката "Живот" на депозита”, по отношение на физическите лица, трябва да потърсим аргументи в две основни направления.

Правна рамка

И двата финансови инструмента имат ясна и добре описана правна рамка. Правната рамка се съдържа в общите и специалните условия на отделните видове депозити и застраховки "Живот". Вероятно сте наясно, че тези документи са доста обемни. Въпреки това е важно, преди да вземем решение, добре да се запознаем с тях и да разберем своите права и задължения. В този аспект и двата финансови инструмента изискват подробно запознаване с условията за ползването им. Само така ще можем да преценим коя от двете алтернативи е по-изгодна за нас.

Практиката, обаче, показва че за 50% до 70% от ползващите тези инструменти много от детайлите остават неясни, което води до негативни последици за потребителите. Решението е в ползването на професионален финасово-застрахователен консултант, на когото имате доверие.

Когато заделяте от своите финансови средства на определено място – банка или застрахователна компания - задължително трябва да се запитате колко сигурно и гарантирано е това място, каква ликвидност осигурява и каква доходност може да ви донесе.

От тази гледна точка само Спестовно-осигурителната застраховка "Живот" може да бъде алтернатива на депозита. При Рисково-осигурителените планове няма спестовност (няма ликвидност за физическото лице), а при инвестиционни застраховки няма гаранция на вложените финасови средства, заради наличието на инвестиционен риск.

istock
istock

Какви са целите ни?

Освен правната регулация на двата инструмента е от значение и това дали можем да ги използваме за постигането на едни и същи цели.

За да разберем дали спестовната застраховка Живот може да бъде алтернатива на депозита е важно да си отговорим на следните въпроси:

• Какво е потребност?

• Кога пред нас възниква потребност от депозит?

• Кога пред нас възниква потребност от застраховка "Живот"?

• Можем ли да си позволим да заделяме финансови средства, колко да бъдат те и за какви нужди?

• Как да определим приоритетите?

• Какви са плюсовете и минусите на двата инструмента?

Какви са потребностите ни?

Потребността е вътрешна необходимост за удовлетворяване на физиологична или психологическа нужда. Потребностите ни могат да бъдат материални и духовни.

Ейбрахам Маслоу предлага следната йерархия на потребностите:

istock
istock

• Физиологични: храна, вода, сън, здраве, секс, въздух;

• Екзистенциални: подслон, безопасност, обезпеченост;

• Социални: социални връзки, общуване, привързаност, загриженост за другите и внимание към себе си;

• Престижни: самоуважение, уважение от страна на другите, признание, постигане на успех и висока оценка, развитие в работата;

• Духовни: познание, себереализиране.

Физическите лица осигуряват тези потребности чрез използването на финансови средства. Около 60% от тези потребности се задоволяват с пряко финансиране, а останалите 40% зависят косвено от притежаваните собствени финансови средства.

Кога пред нас възниква потребност от спестяване?

Потребността от спестяване възниква с осъзнаването, че за покриването на бъдещи лични разходи ще трябва да се осигурят определени финансови средства.


Н5: Приходи и разходи

Какви могат да бъдат разходите, от къде да се осигурят парите за покриване на тези разходи и за какво да спестяваме - отговорът произтича от структурата на личните финанси с нейните основни елементи - разходи и приходи.

Типовете разходи, които е необходимо да покриваме са:

- текущи (жизненонеобходими разходи);

- извънредни (непредвидени разходи);

- стратегически (закупуване на дом, образование на деца, пенсионни разходи);

- разходи за защита.

Типове приходи

Всички тези разходи се покриват от следните приходи:

- текущи (заплата, наеми и др.);

- кредит;

- спестявания (депозити, спестовни застраховки);

- дарения.

За оцеляването на всяко физическо лице има условно постоянни, текущи разходи, които осигуряват неговото съществуване и живот - храна, вода, дрехи, подслон, лечение и др. Тези разходи се покриват от текущи приходи - заплати, наеми и др. Преди да започнем да генерираме приходи разчитаме на родители, а след това на пасивни доходи (пенсия). Когато ги няма тези източници на приходи, прибягваме към кредити, спестявания или дарения, ако има от кого.

istock
istock

Кога пред нас възниква потребността от застраховка "Живот"?

Когато някой друг зависи финансово от нас

Обикновено тази потребност за нас възниква тогава, когато друго или други физически лица са жизнено зависими от приходите ни в определен период от нашия живот.

Застраховаме нашата физическа цялост и здраве в полза на друг, за да го обезпечим със средства, заместващи осигуряваните от нас пари. Така сме подготвени за случаи, в които може да не сме в състояние да придобиваме средствата за живот на зависимите от нас хора сами.

Когато зависим сами от себе си

Всеки би си казал, съгласявайки се с това определение, че "щом няма физически лица, които да зависят от моите приходи, значи нямам нужда от застраховка "Живот".

Да помислим пак. А дали сме зависими от стоки, вещи - движими и недвижими (апаратура, коли, къщи, апартаменти) и дали сме зависими от здравето си?

Ако сме зависими от движимо и недвижимо собствено имущество, използваме общото застраховане (имуществени застраховки, автокаско и др.)

А в отговор на риторичния въпрос дали сме зависими от здравето си, използваме здравни застраховки или здравни покрития към застраховките "Живот".

Можем ли да си позволим да заделяме финансови средства, колко да бъдат те и за какви нужди?

Отговор на този въпрос дава професионално изготвеният личен финансов профил. Той отчита нашите лични и семейни приходи, съответните разходи и обезпечаването на бъдещите ви финансови цели.

Личният финансов профил е инструмент, който анализира и прогнозира непредвидените разходи, като остойностява и бъдещите житейски цели.

На тази база финансов консултант може да изготви най-подходящото за вас финансово решение. То цели да обезпечи бъдещи неизбежни разходи (текущи, жизненонеобходими) и желаните цели (образование на деца, строителство или придобиване на собствен дом и др.), без да се нарушава желания семеен и личен стандарт на живот.

istock
istock

В личния финансов профил се определя приоритетността на финансовите цели и реда за тяхното изпълнение.

Какви са плюсовете и минусите на депозита и застраховката Живот?

И спестяването чрез депозити, и Спестовно-осигурителната застраховка се осъществяват чрез отказ от сегашно потребление в името на бъдещо такова, при една и съща вноска и период. На тази база двата инструмента могат да бъдат разглеждани като алтернативни.

И при двата инструмента има сигурност, ликвидност и доходност. Крайните резултати са относително еднакви и зависят от съответната финансово-икономическа ситуация в страната.

Разликите в плюс и минус на всяка от тях обаче се появяват при покриване на различните видове разходи, срока за падеж и обема на спестеното.

Сигурност, ликвидност, доходност

Както спестовната застраховка Живот, така и депозитът дават относително висока степен на сигурност по отношение на гаранциите, свързани с крайния резултат.

Ликвидността по време на изпълнение на договора е в полза на депозита, имайки предвид внесените пари в двата инструмента и възможността за възвръщане на средствата при предсрочно прекратяване, но е за сметка на неизпълнени цели.

Минусът на безцелевия депозит е, че винаги можеш да го похарчиш емоционално за несъществени неща, а си загубил предишно потребление за съществени неща.

istock
istock

Когато целта е да покриваш бъдещи разходи на семейството, свързани с образование на деца и други дългосрочни стратегически цели, то предимството е на застраховката "Живот". Парите са осигурени точно навреме и в необходимото количество, а при застрахователно събитие наследниците получават гарантираната застрахователна сума, независимо от внесените до момента вноски. За сравнение при депозита наследниците получават внесените до момента на събитието пари. По този начин целта - осигуряване на необходимите финанси за, например, обучение на децата, при застраховката "Живот" е винаги гарантирана.

Доходността е относително еднаква при двата инструмента, но при депозита тя е непроменяема на годишна база, докато при застраховката е непроменяема за целия период. Това води до относителна непредвидимост при депозита, за разлика от застраховката.

Важен ли е факторът време?

При подсигуряване на желания стандарт на живот и при еднакви други условия депозитът е с повече относителни плюсове при осигуряване на краткосрочни финансови цели, и то основно в областа на ликвидността, при необходимост от предсрочно използване на средствата.

При застраховката не е така.

При подсигуряване на желания стандарт на живот, отново при сходни вноски, Спестовно-осигурителната застраховка "Живот" е със значително повече относителни плюсове при осигуряването на дългосрочните финансови цели. С тази застраховка си осигурявате лична финансова защита и защита на стандарта на живот за близките хора, като същевременно можете да спестявате средства за реализиране на бъдещи финансови цели и тези цели (например, образование на деца) ще бъдат осигурени при всички случаи, независимо от неблагоприятните житейски обстоятелства.

istock
istock

Данъчни преференции

Предимствата на застраховката "Живот" се изразяват и във възможноста да се ползват данъчни облекчения.

Спестяваш част от дохода си, спестяваш част от данъка си.

Как става това? Годишната данъчна основа се намалява с размера на личните вноски, платени за основното застрахователно покритие през изтеклата година (в размер до 10% от данъчната основа).

Мултиплициране на обезщетението, допълнителни защити

Застрахователната сума се изплаща при загуба на живот на застрахования. В зависимост от конкретния застрахователен план тази сума може да е по-голяма, напр. да се удвоява в случай на смърт при злополука или да се утроява при смърт в резултат на пътно-транспортно произшествие. При предсрочно прекратяване на застраховката част от внесените средства могат да бъдат изплатени обратно, ако са изтекли две пълни години от сключването на застраховката.

Към основния застрахователен план могат да бъдат добавени и допълнителни опции за защита от различни рискове, които предоставят възможност за увеличаване размера на гарантираното плащане при неблагоприятни събития.

istock
istock

Допълнително може да бъде включена защита срещу рисковете смърт вследствие на злополука; трайна нетрудоспособност вследствие на злополука; освобождаване от премия при трайна нетрудоспособност (застрахованото лице спира да плаща вноски по застраховката при настъпване на трайна нетрудоспособност, но запазва всички покрития по застраховката); настъпване на тежко заболяване; хирургическо лечение; болничен престой и др.

Това са доплълнителни позитиви на спестовната застраховка Живот, които не се предоставят от депозита. И така, изборът застраховка Живот или депозит е добре да направите, след като уточните потребностите, целите си и периода, в който ще искате да ги постигнете. Най-добрият приятел на финансовото спокойствие е времето. Ако искате да имате солидна финансова основа, трябва да започнете да спестявате възможно най-рано.

Най-доброто време да започнете е първата ви заплата.

Това обикновено се случва около 20-годишната възраст, когато много млади хора все още живеят с родителите си и нямат толкова големи разходи.

Засадите ли навреме вашето дърво, бъдете ли постоянни, осъзнати и дисциплинирани, ще можете да се радвате на сянката от клоните му през целия си живот.

Автор: Виктор Сакаджийски

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg