Алиансът на технологичната индустрия (АТИ) проведе успешно браншови преговори и постигна споразумение с Комисия за защита на потребителите (КЗП). В професионален диалог и след обстойно обсъждане на европейското и българското законодателство, добрите практики в другите държави от ЕС и решенията на Съда на ЕС, страните констатираха, че прилаганите клаузи за индексиране съответстват на приложимата нормативна рамка и практика.

По време на преговорите участниците се обединиха около мнението, че въпреки това са налице обществени очаквания, които трябва да бъдат адресирани. С оглед на това, операторите-членове на АТИ в процеса на преговори постигнаха съгласие с КЗП за сключване на браншово споразумение, съгласно което ще изменят общите си условия за предоставяне на услуги по следния начин:

- Въвеждане на право за потребителите да прекратят договора си при увеличаване на цени в резултат на индексация, без предизвестие и без да дължат определената в него неустойка за услуги. Потребителите могат да упражнят правото си за предсрочно прекратяване в срок от един месец от обявената от съответния оператор начална дата на индексация;

- Определяне на прагове, в рамките на до +/–2%, при които не се извършва индексация, както при инфлация, така и при дефлация;

- Намаляване на цените на абонаменти/услуги при отчетена от Националния статистически институт дефлация, за предходната календарна година, когато същата надвишава горните прагове;

- Определени абонаментни планове и/или цени на услуги могат да бъдат изключени от обхвата на индексацията, както при инфлация, така и при дефлация, като операторите следва да ги обявят на интернет страниците си.

- Операторите ще отразят договорените промени в общите си условия в срок до 3 месеца. Новите клаузи ще се прилагат, считано от 1 януари 2025 г.

"Въпреки трудната икономическа среда през последните години, телекомуникационната индустрия в България остана устойчива и в резултат на направените инвестиции успя да отговори на нарастващото потребление на данни от страна на потребителите и да осигури надеждна и сигурна свързаност. При проведените преговори АТИ и КЗП се съсредоточиха върху надграждане на възможностите за избор на потребителите и въвеждане на допълнителни мерки, особено в случай на дефлация. Смятаме, че това е много важна стъпка, изцяло в полза на потребителите”, каза Андреана Атанасова, председател на АТИ.

Това не е първият случай, в който операторите правят доброволни промени в договорите си в полза на потребителите. През 2014-2015 г. те сключиха индивидуални споразумения с КЗП, с които съществено намалиха размера на неустойките при предсрочно прекратяване на договорите, независимо че нямат такова задължение нито по българското, нито по европейското законодателство.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase