През четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на безработните в България е 128 300 души, от които - 70 800 (55,2 на сто) мъже и 57 500 (44,8 на сто) жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на безработните намалява с 18 400, или с 12,5 на сто, съобщи Националният статистически институт.

За същия период коефициентът на безработица намалява с 0,6 процентни пункта и достига 3,9 на сто. Коефициентът на безработица намалява с 0,9 процентни пункта при мъжете и с 0,5 процентни пункта при жените и през четвъртото тримесечие на 2022 г. достига съответно 4 и 3,7 на сто.

От всички безработни 14,7 на сто са с висше образование, 52,5 на сто - със средно, и 32,8 на сто - с основно или по-ниско. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1,8 на сто за висше образование, 3,6 на сто за средно образование и 11 на сто за основно и по-ниско образование.

12 000 безработни са започнали работа през януари

През четвъртото тримесечие на 2022 г. продължително безработните (или безработни от една година или повече) са 67 600., или 52,7 на сто от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0,5 процентни пункта в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. и достига 2 на сто, като е по-висок при мъжете (2,1 на сто) в сравнение с жените (1,9 на сто). 

istock
istock

От общия брой на безработните 17,9 хил. или 14 на сто търсят първа работа.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15-29 навършени години е 7,5 на сто (7,9 на сто при мъжете и 7 на сто при жените), като в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. е по-нисък с 2,2 процентни пункта. Коефициентът на безработица (15-29 навършени години) намалява с 1,2 процентни пункта при мъжете и с 3,6 процентни пункта при жените.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15-64 навършени години е 74,4 на сто, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 2,6 процентни пункта.

Къде младите намират най-лесно работа у нас

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-64 навършени години нараства с 3 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. и достига 71,5 на сто. 

istock
istock

Обезкуражените да намерят работа хора на възраст 15-64 навършени години са 50 900, или 4,6 на сто от икономически неактивните в същата възрастова група.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите е 3,197 милиона. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на заетите се увеличава с 3,8 на сто. През четвъртото тримесечие на 2022 г. преобладаващата част от заетите работят в сектора на услугите - 2,037 милиона, или 63,7 на сто, в индустрията работят 967 200 (30,3 на сто), а 192 600 (6 на сто) - в селското, горското и рибното стопанство.

Обявиха общините, в които има най-много безработни 

От всички заети 3,7 на сто (119 400) са работодатели, 7,3 на сто (233 100) - самостоятелно заети без наети, 88,4 на сто (2,826 милиона) - наети, и 0,6 на сто (18 200) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите 2,208 милиона (78,1 на сто) работят в частния сектор, а 617 900 (21,9 на сто) - в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 101 100, или 3,6 на сто от наетите.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-29 навършени години е 39,9 на сто, а  за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 76,9 на сто. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. коефициентът на заетост (20-64 навършени години) се увеличава с 3,3 процентни пункта. Заетите лица на възраст 55-64 навършени години са 628 700, или 69,4 на сто от населението в същата възрастова група. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55-64 навършени години се увеличава с 3,9 процентни пункта.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на икономически неактивните хора (извън работната сила) на 15 и повече навършени години е 2,499 милиона, от които 1,014 милиона. (40,6 на сто) са мъже и 1,485 милиона (59,4 на сто) - жени. Икономически неактивните на възраст 15-64 навършени години са 1,110 милиона (481 500 мъже и 629 000 жени) и представляват 25,6 на сто от населението в същата възрастова група. От икономически неактивните хора на възраст 15-64 навършени години 39 на сто са неактивни поради участие в образование или обучение.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg