Изпълнителният директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов подписа договори със социалните партньори за реализацията на проекти по Националния план за действие по заетостта през 2023 г.

Проектите ще осигурят възможност на 6 246 безработни лица да се включат в обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключова компетентност, като минимум 35% от тях ще бъдат включени в заетост след това.

Обученията са насочени към уязвимите групи на пазара на труда – безработни до 29 г. или над 50 г., продължително безработни, лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т. ч. с ниско образование, както и към лица извън работната сила, обезкуражени лица или лица, придобили статут на временна закрила. Към тях ще се прилага комплексен подход, включващ предоставяне на обучения, стажуване и заетост за период не по-малък от 3 месеца на първичния пазар на труда или на субсидирани работни места, като финансирането ще бъде споделено между държавата и работодателите.

Има ли съпротива у нас срещу преквалификацията

Въпреки съществените промени в икономическата и социална ситуация вследствие на негативните процеси в световната икономика и конфликта в Украйна, очакванията са, че планираните обучения напълно ще отговорят на актуалните нужди от кадри на бизнеса при неговото развитие.

През 2023 г. проектите ще се реализират не само в големи, но и в малки населени места в цялата страна. Обученията са по широк кръг професии – строители, готвачи, продавачи, офис сътрудници, оператори на компютър, шивачи, социални асистенти, заварчици, касиери, екскурзоводи, електромонтьори и много други и са в отговор на заявени конкретни потребности от работодатели от реалния и публичния сектор.

istock
istock

С все по-голяма значимост за работодателите са притежаваните от работната сила умения, поради което е предвидено и голяма част от включените в проектите безработни лица да преминат обучение и да придобият обществени и граждански компетентности или инициативност и предприемачество, умения за учене или цифрова компетентност.

Проектите на социалните партньори, които се изпълняват през 2023 г., са:

Проект „УСТРЕМЕНИ НАПРЕД” на АИКБ - предвижда включване на 840 безработни лица в обучение за придобиване на ключови компетентности и професионално обучение по 16 професии, като от тях в заетост ще бъдат включени минимум 298 лица.

В дейностите по проект „ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА РАБОТА - 2” на КРИБ е предвидено включване на 896 безработни лица в обучение по 17 професии и придобиване на личностна, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене. На 320 лица ще бъде осигурена заетост по придобитата от обученията по проекта професия.

Влошава ли се ситуацията на пазара на труда

По проект „ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕН ТРУД” на БСК ще се проведат обучения на тема „Личностни умения за трудова реализация” за 380 лица и „Модели за диалог в междукултурна среда” за 160 лица. Общо 885 безработни ще придобият професионална квалификация по 16 различни професии, като на 316 от тях ще бъде осигурена заетост по придобитата от обученията професия.

В дейностите по проект „ПРОСПЕРИТЕТ” на БТПП е предвидено включване на 888 безработни лица в обучение по 12 професии и придобиване на цифрова, личностна, социална, гражданска, предприемаческа компетентност или компетентност за придобиване на умения за учене. На 312 лица ще бъде осигурена заетост по придобитата от обученията по проекта професия.

Назначават на временни договори жени и хора без образование

Проект „ШАНС ЗА ЗЕЛЕНА И ЕКОЛОГИЧНА ЗАЕТОСТ” на КНСБ включва провеждане на обучения за 969 лица по шест професии. Ще бъде осигурена заетост на най-малко 64,4% от безработните лица, включени в обучения по проекта, като заетостта ще бъде в съответствие с придобитата квалификация по проекта.

По ПРОЕКТ „ХОРИЗОНТИ 8” на КТ „ПОДКРЕПА” ще се проведат обучения по ключова компетентност „Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене” на тема „Умения за работа в екип” за 488 лица, на тема „Личностна и социална компетентност и придобиване на умения за учене” за 120 лица и на тема „Умения за конкурентно включване на пазара на труда” за 273 лица. Общо 881 лица ще придобият квалификация по 19 професии. След успешно приключване на обученията ще бъде осигурена заетост на 355 лица.

ПРОЕКТ „ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ” на ССИ ще даде възможност на 136 безработни да преминат обучения по ключова компетентност „Цифрова компетентност”. Включените лица ще имат възможност да преминат и професионално обучение по една от предвидените общо 25 професии. Това ще даде шанс на минимум 325 от обучените 813 лица да бъдат устроени на подходящи работни места, заявени от работодатели – партньори по проекта.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg