Възнагражденията на работниците на фирма, която обяви производство по несъстоятелност, са гарантирани по закон.

Те имат право на гарантирано вземане от датата на вписване в Търговския регистър на съдебното решение за:  откриване на производство по несъстоятелност, откриване на производство по несъстоятелност с едновременно обявяване в несъстоятелност или откриване на производство по несъстоятелност, постановяване на прекратяване дейността на предприятието, обявяване на длъжника в несъстоятелност и спиране на производството поради недостатъчност на имуществото за покриване на разноските по производството.

Право на гарантирано вземане имат работниците и служителите, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя, независимо от срока му и от продължителността на работното време.

istock

За да се възползват лицата, техният работодател трябва да е осъществявал дейност най-малко 12 месеца преди началната дата на неплатежоспособността, посочена в съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност.

Масови фалити се очакват в транспортния бизнес

Кои са възнагражденията, които законът определя като гарантирани:

- Заплатите, дължими от работодателя по индивидуални и колективни трудови договори. Това са брутните трудови възнаграждения, включващи основното трудово възнаграждение и допълнителни възнаграждения, дължими по индивидуален или колективен трудов договор. Тук не влизат парите за работно, униформено и представително облекло, плащания от средствата за социални разходи и други подобни;

- Парични обезщетения, дължими от работодателя по силата на нормативен акт. Това са главно паричните обезщетения по Кодекса на труда и по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.

istock
istock

В 14-дневен срок от вписването в Търговския регистър на съдебното решение, работодателят е длъжен да информира работниците и служителите си за датата на вписването и за реда за получаване на гарантирани вземания.

За да си получите парите, трябва да подадете заявление-декларация по образец, в Териториалното поделение на НОИ по адрес на работодателя в тримесечен срок от вписване в Търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност.

 Този срок е задължителен и неспазването му е едно от основанията за отказ за изплащане на гарантирано вземане. Заявлението-декларация се подава лично, чрез упълномощено лице или чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg