Кодексът на труда е нормативният акт, който урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя.

С него се гарантира конституционното право на труд на работниците и служителите, включително и на основното право на здравословни и безопасни условия на труд и правото на всеки работещ да получи заплащане, съответстващо на извършената работа.

Развитието на комуникационните технологии води както до промени в организацията на работата, включително и до повишаване на възможностите за изпълнението ѝ извън помещенията на работодателя, така и до необходимостта от развитие на нормативната уредба, с оглед осигуряване на гъвкавост при организацията на работата и сигурност за страните по трудовото правоотношение, включително по отношение на организацията на здравословни и безопасни условия на труд, отчитането на работата и контрола на работното време.

Новите промени за работата от вкъщи обезкуражават работодатели и служители

Какви са причините, поради които е необходимо да се регламентира по-добре работата от разстояние в България, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Както вече знаем, в Кодекса на труда са регламентирани изискванията при организация на работата от разстояние. Пандемията от COVID-19, както и бързото развитие на телекомуникационните технологии, доведоха до широко приложение на работата извън помещенията на работодателя.

Изследванията на Eurofound показват, че в България работата от разстояние е най-слабо разпространена в сравнение с другите държави членки на Европейския съюз, като работещите от разстояние представляват по-малко от 10 % от всички работници и служители.

istock
istock

Причина за това може да се търси в практически затруднения при организирането на работата от разстояние, които следва да бъдат разрешени чрез допълнителна нормативна регламентация. Ето защо промени в Кодекса на труда, са едни от мерките, с които да се осигури по-голяма гъвкавост при работа от разстояние, включително по отношение организацията на здравословни и безопасни условия на труд, отчитането на свършената работа и контрола на работното време.

Ограничават работата от вкъщи

Възможността да се работи от различни места, извън помещенията на работодателя, както и все по-налагащия се хибриден модел на работа, при който само за част от работното време работникът или служителят е на територията на предприятието, в определени случаи води до несигурност между страните по трудовия договор.

Липсва ясно регламентирано задължение мястото, от което ще се извършва работата от разстояние, и периодите на работа извън предприятието, да се установява по споразумение между тях. Тези обстоятелства, съчетани с липсата на пряк контрол и контакт с работодателя, са предизвикателство за възлагане и отчитане на работата, както и за осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд.

Внедряването на алгоритмичното управление (и т.нар. изкуствен интелект) при организирането на работата подобрява управлението на работните процеси, съответно води до повишаване на производителността на труда и конкурентоспособността на предприятията. Използването на такива системи обаче поражда притеснения за прекомерен контрол от страна на работодателите и ограничава човешката намеса при съществени решения, които засягат трудовите права на работниците и служителите.

istock
istock

В тази връзка е необходимо да се предприеме регулативен подход, чрез който да се гарантира, че човекът и неговите права са в центъра на дигиталната трансформация. Следва да се осигурява проследимост от човек на процесите на вземане на решения на база на изкуствения интелект, което и изисква регламентиране на човешки контрол върху всички важни автоматизирани решения, засягащи правата на работниците и служителите.

В момента е установено нормативно изискване отчитането на работното време при работа от разстояние да се извършва единствено чрез ежемесечно попълване от страна на работника или служителя на одобрени от работодателя форми.

Предвид все по-масовото използване на информационни системи за организация и отчитане на работата следва да се регламентира алтернативна възможност действително отработеното време да се отчита и чрез автоматизирана система.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg