В действащото законодателство е уреден механизмът за подкрепа на хората при рискове от закриване на работни места. Процедурата за информиране при масови уволнения е уредена в Закона за насърчаване на заетостта, посочва социалният министър Иванка Шалапатова по повод питане какво ще се случи с работниците при предстоящите съкращения в ТЕЦ от Маришкия басейн.

Процедурата включва няколко етапа:

- Представяне на писмено уведомление от работодателя до съответното териториално поделение на Агенция по заетостта относно предстоящото масово уволнение, но не по-късно от 30 дни преди датата му. Уведомлението трябва да съдържа цялата информация, в това число причината за уволнението, броят на служителите, групи професии и длъжности в предприятието и т. н.

- Работодателят трябва да предостави копие от уведомлението на представителите на синдикатите и на работниците в срок от 3 дни.

- Сформира се екип от представители на работодателя, на служителите, на Агенция по заетостта и на общинската администрация. Той изготвя проект за нужните мерки, които може да включват – посредничество за заетост, обучение на възрастни, започване на самостоятелна дейност и т.н. проектът се представя за одобрение от Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, като въз основа на него се кандидатства за финансиране.

- Екипите изпълняват своите задачи до приключване на масовото уволнение. Те проучват потребностите на хората от посредничество за заетост и обучение и съдействат на експертите от бюрата по труда. Определят се графици и срокове за ползване на посредническите услуги на Агенцията по заетостта от работниците, предлагат курсове и проекти за обучение.

Кога не сме защитени от уволнение

Хората, останали без работа, се подпомагат финансово чрез широк спектър от посреднически услуги, които се прилагат от Агенция по заетостта, допълва Шалапатова. Всяко регистрирано в бюро по труда безработно лице може да ползва: информация да обявени свободни работни места, посредничество за наемане на работа, психологическа помощ, включване в обучения и мерки  за заетост. В бюрото по труда се изготвя план за действие за всяко безработно лице в срок до 1 месец от регистрацията. Планът включва препоръките на трудовия посредник и срокове и действия за изпълнението им.

istock
istock

Финансира се дуално обучение, което се осъществява в партньорство между обучаващата институция и работодателя. Разходите се поемат от държавния бюджет.

Заети също могат да се включат в обучението по инициатива на работодателя с ангажимент за запазване на заетостта на обучените за срок не по-малък от 6 месеца.

Хората, съкратени от ТЕЦ в Маришкия басейн, могат да се възползват и от мерките, финансирани по програма „Развитие на човешките ресурси“ и по-конкретно операция „Започвам работа“ – компонент 2 „Обучение“ и  компонент 3 – „Заетост“. Те се изпълняват от Агенция по заетостта с бюджет 300 млн. лева, посочва социалният министър.

Освен това финансиране за мерки се осигурява и чрез Механизма за справедлив преход.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase