Все повече се засилва ролята на видеонаблюдението в нашето ежедневие поради неговата широка достъпност и приложимост.

Доскоро системите за видеонаблюдение бяха приоритет за специални обекти, банкови офиси и големи предприятия, но днес те се използват за охрана на училища, жилищни комплекси, болници, хотели, офиси, магазини и др.

С масовото навлизане на видеонаблюдението във всички сфери на живота все по-актуален става въпросът за защитата на неприкосновеността на личността както свободното време, така на работното място. Така естествено изниква въпросът редно ли е видеонаблюдението на работещите по време на работа.

Как ще поощряват служители на работното място

Когато целта на видеонаблюдението е контрол на работния процес и спазване на работното време, работодателят може да извършва видеозапис чрез средства за наблюдение на своите работници/служители само при наличие на нормативно основание за това (закон, наредба, постановление и др.) или при дадено изрично съгласие от лицата - обект на видеонаблюдението (например чрез клауза в трудовия договор).

istock
istock

Съгласно Закона за защита на личните данни „съгласие на физическото лице“ е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани. Информираността включва конкретното физическо лице да знае кой обработва данните му, какви данни обработва, с каква цел, на кого ги предоставя и кои лица имат достъп до тях.

Работодателят е длъжен да предостави на работниците в предприятието необходимата информация, свързана с осъществяваното видеонаблюдение (задължително се уведомяват чрез информационни табла, поставени на видно място, за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта), както и за техните права по отношение на личната им неприкосновеност.

Следва да се обърне особено внимание на факта, че е абсолютно недопустимо монтирането на камери в стаи за почивка, санитарни и обслужващи помещения. Неприкосновеността на личната сфера и опазването на достойнството на личността на работниците и служителите са общочовешки ценности, които работодателят следва да зачита по време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение.

Сменят ни работното място без съгласието ни

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни (вкл. видеозаписи). Когато при осъществяване правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, работодателят е длъжен да предостави на съответното физическо лице достъп до частта от тях, отнасяща се само за него.

istock
istock

За тази цел той трябва да предприеме съответни технически мерки за заличаване/маскиране на образите на другите лица-обект на видеонаблюдението. При липса на такава техническа възможност достъп до видеозаписи може да бъде предоставен само със съгласието на всички лица - обект на видеонаблюдението.

Ако считате, че спрямо вас се извършва видеонаблюдение, за което не ви е поискано съгласието, или смятате, че правата ви са нарушени, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. Начините за това са два, а като първият е писмено в деловодството на институцията или по пощата, а вторият - по интернет, но той е възможен само за притежателите на електронен подпис.

Може също да обжалвате действията на администратора на лични данни (работодателя) пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg