Съгласно закона в България не е допустимо изплащане на пълния размер на трудовото възнаграждение във ваучери и изобщо във всякаква друга непарична форма. Какви са основанията за достигане до този извод, питаме Тодор Капитанов.

Този извод произтича от международноправните ангажименти на България като държава членка на Международната организация на труда (МОТ).

България ратифицира Конвенция № 95 на МОТ относно закрилата на работната заплата Основната цел на Конвенция е да гарантира реалното получаване на трудовите възнаграждения от работниците и служителите. Съгласно документа, работните заплати следва да се изплащат само в пари, които имат законен курс, а плащанията във формата на полици, разписки или купони или в каквато и да е друга форма, за която се смята, че представлява законно платежно средство, са забранени.

Ще можем ли скоро да плащаме битовите си сметки с ваучери

Частичното плащане на работната заплата в натура се допуска в индустрии и професии, в които този начин на заплащане е обичаен или желателен поради характера на съответната индустрия или професия. В никакъв случай не се допуска плащането на работната заплата в спиртни напитки или наркотици.

istock
istock

В случаите, когато е разрешено частичното плащане на работните заплати в натура, трябва да се вземат съответните мерки, за да се гарантира, че престациите в натура служат за лична употреба на трудещия се и на неговото семейство и да бъдат съобразени с техния интерес. Също така следва да се гарантира, че стойността на такива престации е справедлива и разумна.

Вредни ли са бонусите на работното място

Спрямо българското законодателство трудовото възнаграждение се изплаща в пари. Допълнителни трудови възнаграждения или част от тях могат да се изплащат в натура, ако това е предвидено в акт на Министерския съвет, в колективен трудов договор или в трудовия договор. Законът в страната ни също казва, че допълнителните трудови възнаграждения, предоставени в натура, не могат да включват спиртни напитки, увреждащи здравето наркотични вещества и тютюневи изделия.

Върху средствата, предоставяни под формата на ваучери за храна на работниците и служителите, включително на лицата, работещи по договори за управление, не се изчисляват и внасят осигурителни вноски.

Важно е работодателите да знаят, че не се облагат с данък върху разходите социалните разходи за 2022 г. в размер до 200 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице. За сравнение, преди влизане в сила на тази разпоредба (от 01.01.2022 г.), този размер беше 80 лв. месечно на лице.

Справка:

Конвенция № 95 на МОТ (чл. 3 и 4 от Конвенцията)

чл. 269 от Кодекса на труда

чл. 6, ал. 3 от НСОРЗ

чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

чл. 2, ал. 3 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

§ 1, ал. 7 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg