Министерството на правосъдието предлага промени в Търговския закон, чрез които се предвижда ликвидация на фирми в кратки срокове, както и възможности за „обслужване на едно гише“ чрез Агенцията по вписванията.

Предвижда целта се създава нов член 274а „Бързо производство по ликвидация“ в закона.

За да бъде открито бързо производство по ликвидация, то фирмата трябва да:

1. не е осъществявала дейност или е прекратила дейност преди повече от дванадесет месеца;

2. не е наемала работници и служители или е прекратила трудовите правоотношения с тях преди повече от дванадесет месеца;

3. няма регистрация по Закона за данък добавена стойност или е прекратила регистрацията си преди повече от дванадесет месеца;

4. няма непогасени задължения към държавата и общините;

5. няма неприключило производство по установяване на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, по което страна е Националната агенция за приходите

Законодателните промени предвиждат съкратени срокове за извършване на съответните проверки от органите на НАП и НОИ и за издаване на необходимите документи, които са условия за разглеждане на заявлението за вписване на откриването на бързо производство по ликвидация и/или за заличаване на дружеството след приключването му. Наред с това, промените създават възможности за „обслужване на едно гише“, като всички заявления се подават чрез Агенцията по вписванията, едновременно с подаване на заявления до търговския регистър.

В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се създава чл. 77б „Уведомяване при прекратяване на предприятие чрез бързо производство по ликвидация“, съгласно който Агенцията по вписванията уведомява по електронен път НАП за постъпването на заявление за прекратяване на дейността и откриване на бързо производство по ликвидация. В 30-дневен срок от уведомяването НАП предоставя информация по електронен път на Агенцията по вписванията.

istock
istock

Правилото осигурява възможност за извършване на необходимата проверка от ТД на НАП на данъчнозадълженото лице, преди да бъде вписано започването на производството по ликвидация. Така отпада изискването търговецът да подаде предварително уведомление до НАП за началото на ликвидацията и да представи издаденото въз основа на него удостоверение като условие за разглеждане на заявлението за вписване в търговския регистър, с което се намалява и 60-дневният срок за произнасяне на НАП.

Промени се правят и в Кодекса за социално осигуряване, където се създава нова разпоредба, която предвижда, че при подаване на заявление за прекратяване на дейността и откриване на бързо производство по ликвидация осигурителят подава заявлението за издаване на удостоверение за предаване на ведомостите чрез Агенцията по вписванията. Въз основа на това ТП на НОИ издава на осигурителя удостоверение за предаване на ведомостите, в срок до 30 дни от вписване на прекратяване на търговската дейност, при условие че осигурителят няма неизпълнени задължения.

Удостоверението се изпраща по електронен път до осигурителя и до Агенцията по вписванията. Предложените промени премахват задължението на заявителя да подава заявление в ТП на НОИ, като се запазва задължението за предаване на ведомостите по надлежния ред, ако осигурителят съхранява такива. Въвежда се и срок за извършване на проверката и издаване на удостоверението от ТП на НОИ.

Доброволната ликвидация на бизнес в България отнема близо една година и на този етап процедурата е продължителна и скъпа, посочват от правосъдното министерство. Сега провеждането на производството изисква подаване на няколко последователни заявления за вписване на различни обстоятелства и обявяване на актове в търговския регистър – за вписване на прекратяване на дейността и ликвидация, покана до кредиторите, за заличаване след приключване на ликвидацията.

istock
istock

Наред със заявленията до търговския регистър, подава се заявление до НАП за уведомяване относно предстоящото производството по ликвидация, както и до НОИ за предаване на ведомости за заплати, които приключват с удостоверения. По информация от Агенцията по вписванията, към 27 юли 2023 г. има вписани 16 492 производства по ликвидация, които към момента не са приключени. От тях близо половината - 8 170 производства, продължават повече от 5 години.

Сериозно забавяне относно годишните финансови отчети на фирмите

Не може да бъде установен броят на вписаните в търговския регистър дружества, които никога не са осъществявали дейност или са прекратили дейността си, но не са започнали ликвидация, поради сложната и продължителна процедура, предвидена в действащото законодателство. Съществуването на такива дружества, които не могат да бъдат открити на адреса си на управление, нямат реално действащ законен представител или съществуват само формално вписани, внася правна несигурност и нарушава доверието в търговския регистър.

istock
istock

В България се създават между 30 000 и 50 000 нови юридически лица на година, ликвидирайки едва около 1 000. Над 90% от новостартиралите компании се провалят още в началните стъпки, като повечето от тях никога не са имали дейност, не са назначавали работници и служители, и не са били регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност. Предполага се, че такива дружества нямат задължения и имущество, което да изисква продължителни процедури за осребряване, удовлетворяване на кредитори и разпределение на остатъка между съдружниците или акционерите. При действащата нормативна уредба ликвидацията на такива дружества изисква преминаване на всички етапи от производството по ликвидация, предвидени за дружествата, които реално са осъществявали дейност и имат задължения.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg