Да се създаде единен регистър на лицата, лишени от управленски права, предвиждат промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Този регистър ще се води от Агенцията по вписванията, като в него ще се вписват и обстоятелства относно физическите лица, за които са налице пречки, предвидени от българското законодателство, да бъдат управители или членове на съвет на директорите, на надзорен или на управителен съвет на капиталови търговски дружества.

Наличието на цялата информация в единен регистър ще осигури  незабавност на проверката и изпращането на отговор при постъпване чрез системата за взаимно свързване на регистрите на запитване от друга държава членка дали за дадено лице съществуват пречки да осъществява функциите на управител или директор съгласно българското право, пише в мотивите към проекта.

В регистъра ще попаднат хора, обявени в несъстоятелност, както и които са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, ако са останали неудовлетворени кредитори.
В регистъра ще влязат и тези, на които е наложено наказание лишаване от право да упражняват търговска дейност, както и такива, които са били управители, членове на управителен съвет на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Проверяваме електронно за запорите върху имущество

Агенцията ще осигурява безплатен достъп по служебен път до информацията за вписаните в регистъра лица на съдилищата, Прокуратурата на Република България и на други органи, определени със закон.

Всяко лице пък ще има право да получи информация дали е вписано в регистъра, както и относно съдържащите се в делото му документи. Такова право имат и наследниците му.

istock
istock

Промените се правят заради европейска директива, която задължава държавите членки да бъдат в състояние незабавно да предоставят по искане от друга държава членка на информация от значение за лишаването от права на управители и директори съгласно правото на запитаната държава.
 
Затова Агенцията по вписванията ще осигурява предоставяне и получаване чрез системата за взаимно свързване на регистрите на информация дали дадено лице е лишено от права да бъде управител, член на съвет на директорите, на надзорен съвет или на управителен съвет, както и какви са основанията за лишаване от права и срока за това, ако е вписан такъв.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg