Общият доход средно на лице от домакинство през октомври 2009 г. е 321.41 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 8.5%. Основната част от този доход на домакинствата се формира от получаваната работна заплата и пенсии. Техният относителен дял в общия доход за месеца е 79.5%. Общото за тях е, че в абсолютна стойност продължава тенденцията на увеличение, която се наблюдава и при направените сравнителни анализи за предходните месеци на тази година, информират от НСИ.

Работната заплата, като основен източник на доход на домакинствата, нараства и достига 164.78 лв. средно на лице от домакинството, което е с 4.4% повече спрямо същия месец на миналата година. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 51.3%.

Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход се увеличава с 4.2 процентни пункта и съставлява 28.2% от него. През октомври 2009 г. спрямо същия месец на предходната година доходите от пенсии нарастват с 27.8% до 90.68 лв. средно на лице от домакинство.

През октомври 2009 г. доходите от самостоятелна заетост се увеличават с 20.3% процента спрямо същия месец на миналата година, като достигат 22.74 лв. средно на лице от домакинство.

Относителният им дял се увеличава с 0.7 процентни пункта и представлява 7.1% от структурата на общия доход.

Другите доходи от социално осигуряване и социални помощи през октомври 2009 г. имат сравнително малко значение за формирането на общият доход на домакинствата. Те нарастват за периода с 47.8%, като достигат 11.04 лв. средно на лице, а относителният им дял се увеличава с 0.6 процентни пункта и представлява 3.4% от неговата структура.

През октомври 2009 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход почти се запазва, като достига 97.6% от него.

Общият разход на лице от домакинство през октомври 2009 г. е 294.63 лв. и намалява спрямо същият месец на 2008 г. с 0.2%. Най-съществените пера при неговото формиране са разходите за храна и разходите за жилище - енергия, горива и вода и др., които представляват 53.8 % от всички разходи.

Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. През периода се наблюдава увеличение на тези разходи с 1.0% и през октомври 2009 г. те са 102.44 лв. средно на лице в домакинството. Относителният им дял в общия разход се увеличава с 0.6 процентни пункта и представлява 34.8% от него през октомври 2009 г.

Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) намаляват от 60.60 лв. през октомври 2008 до 56.14 лв. през октомври 2009 г. средно на лице от домакинство. Делът им в общите разходи отчита намаление с 1.5 процентни пункта и достига 19.0% от него през октомври 2009 г.

Разходите за здравеопазване нарастват с 29.6% през октомври 2009 г. спрямо същия месец на миналата година и възлизат на 17.88 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 6.1 %, което е с 1.4 процентни пункта повече спрямо същия месец на 2008 година.

Намаляват разходите за транспорт и съобщения с 12.2% и достигат 32.29 лв. средно на лице, а относителният им дял намалява от 12.4% на 11.0%. Увеличават се разходите за алкохолни напитки и цигари с 11.0 % и през октомври 2009 г. те възлизат на 13.62 лв. средно на лице от домакинството.

Техният относителен дял в общия разход е 4.6 %, което е с 0.4 процентни пункта повече в сравнение с октомври 2008 година. Разходите за облекло и обувки намаляват с 7.4% и през октомври 2009 г. те са 11.26 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 3.8%, което е с 0.3 процентни пункта по-малко в сравнение със октомври 2008 г.

През октомври тази година спрямо същия месец на 2008 година домакинствата са намалили консумацията на хляб и тестени изделия – от 9 на 8,9 кг средно на човек, както и на олио – от 1,3 литра на 1,1 литъра. Консумирали са повече месо – от 2,2 кг на 2,5 кг на човек, прясно мляко – от 1,5 на 1,7 литра, плодове – от 2,5 на 3,1 кг, зеленчуци – от 6 на 6,7 кг и картофи – от 2,2 на 2,3 кг на човек. Потреблението на месни изделия, кисело мляко, сирене, яйца, зрял фасул и захар не се е променило.