Oт 15 май влиза в сила нова максимална цена за всички международни повиквания и SMS в рамките на ЕС.

В резултат на това потребителите, които се обаждат от своята държава към друга държава от ЕС, ще плащат не повече от 19 евроцента на минута (+ДДС) и 6 евроцента за SMS съобщение (+ДДС).

Операторите в ЕС ще трябва да уведомят потребителите за новите пределни цени. Правилата ще се прилагат във всички 28 държави членки от сряда, а скоро и в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

След премахването на таксите за роуминг през юни 2017 г., тези нови тавани на цените за международни повиквания и SMS в ЕС са част от реформата на правилата в областта на далекосъобщенията в целия ЕС, с която се укрепва координацията на електронните съобщения и се засилва ролята на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС).

Според Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, след премахването на таксите за роуминг през 2017 г. сега ЕС предприема мерки срещу прекомерно високите такси за трансгранични повиквания от родината.

Ново проучване на Евробарометър за международните разговори показва, че 4 от всеки 10 анкетирани (42 %) са се свързали с някого в друга държава от ЕС през изминалия месец.

26% от отговорилите съобщават, че са използвали стационарен телефон, мобилен телефон или SMS, за да се свържат с някого в друга държава от ЕС.

Новите правила в областта на далекосъобщенията проправят пътя за повече инвестиции във високоскоростна свързаност и плавното въвеждане на 5G мрежата в ЕС.

Европейският кодекс за електронните съобщения и Регламентът за ОЕРЕС влязоха в сила през декември 2018 г. Докато Кодексът трябва да бъде транспониран в националното законодателство до края на 2020 г., в Регламента за ОЕРЕС са предвидени различни дати за влизане в сила.

Първото от новите правила в областта на далекосъобщенията, което трябва да влезе в сила, е правилото за пределните цени на международните повиквания.