Eвропейската комисия и органите за защита на потребителите от ЕС призовават Airbnb да приведе общите си условия в съответствие с правилата на ЕС за защита на потребителите и да осигури прозрачност при представянето на цените, съобщиха от ЕК.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви:

„Все повече потребители резервират ваканционно настаняване онлайн, като този сектор създаде много нови възможности за туристите. Популярността обаче не може да е оправдание за неспазването на правилата на ЕС за защита на потребителите. Потребителите трябва да могат да разбират лесно за какво заплащат и колко се очаква да заплатят за услугите, както и да се ползват от справедливи правила, например във връзка с анулирането на настаняване от страна на собственика. Очаквам Airbnb бързо да предприеме действия и да намери подходящите решения.“

Настоящото представяне на цените на Airbnb, както и редица клаузи от общите условия не са в съответствие с Директивата за нелоялните търговски практики, Директивата относно неравноправните клаузи в потребителските договори и Регламента относно компетентността по граждански и търговски дела.

Ето защо европейските органи за защита на потребителите и Комисията поискаха от Airbnb да направи редица промени. Дружеството разполага със срок до края на август, за да представи предложенията си. След като Airbnb предложи решения за осигуряване на съответствието с правилата, Комисията и органите за защита на потребителите от ЕС ще анализират предложените промени.

Ако те не бъдат счетени за задоволителни, спрямо Airbnb може да бъдат предприети действия за налагане на спазването на законодателството. Прозрачност на цените и други нелоялни търговски практики

Понастоящем представянето на цените от страна на Airbnb, както и разграничението между домакините, които са частни лица, и професионалистите, не отговарят на изискванията на правото на ЕС, и по-специално на Директивата за нелоялните търговски практики.

Airbnb трябва:

- да промени начина, по който представя информацията за цените, като се започне от началното търсене на уебсайта, за да гарантира, че винаги когато се предлагат места за настаняване, на потребителя се представя крайната цена, в която са включени всички приложими задължителни такси, като например за обслужване и почистване, или ако не е възможно да се изчисли крайната цена предварително - ясно да информира потребителя, че може да се начислят допълнителни такси; 

- Да посочи ясно дали офертата е от домакин, който е частно лице, или от професионалист, тъй като правилата за защита на потребителите са различни в двата случая;

- Условията за ползване на услугите на Airbnb следва да бъдат приведени в съответствие с европейското законодателство за защита на потребителите.

Съгласно Директивата относно неравноправните клаузи в потребителските договори стандартните условия не следва да създават значителна неравнопоставеност между правата и задълженията на страните в ущърб на потребителя.

В директивата се изисква също така условията да са съставени на ясен и разбираем език, така че потребителите да бъдат информирани по ясен и разбираем начин за своите права. Що се отнася до Airbnb, това означава например следното:

- Дружеството не следва да заблуждава потребителите, като ги насочва към юрисдикция, намираща се в държава, различна от тяхната държава членка на пребиваване;

- Airbnb не може да решава едностранно и без да посочи съответната обосновка кои клаузи могат да останат в сила в случай на прекратяване на договора;

- Airbnb не може да лишава потребителите от техните основни права за предявяване на иск срещу домакина, в случай че пострадат или претърпят други вреди;

- Airbnb не може да променя едностранно общите условия, без предварително и ясно да информира потребителите за това и без да им даде възможност да анулират договора;

- Условията за ползване на услугата не могат да предоставят на Airbnb неограничени дискреционни правомощия относно премахването на съдържание;

- Прекратяването или спирането на действието на договор от страна на Airbnb следва да бъде обяснено на потребителите, да се урежда от ясни правила и да не лишава потребителя от правото на адекватно обезщетение или на обжалване;

- Политиката на Airbnb за възстановяването на средства, компенсациите и събирането на искове за вреди и на дължимите средства по тях следва да е ясно определена и да не лишава потребителите от правото им да се ползват от наличните правни средства за защита.

И на последно място, Airbnb следва да осигури на своя уебсайт лесно достъпна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС), както и цялата необходима информация относно решаването на спорове съгласно Регламента за ОРС.

Сега Airbnb разполага със срок до края на август, за да предложи подробни решения за привеждането на практиките си в съответствие със законодателството на ЕС за защита на потребителите.

Ако е необходимо, Комисията и органите за защита на потребителите ще проведат среща с представители на Airbnb през септември, за да намерят решение на евентуални проблеми, които продължават да са налице.

Ако предложенията на дружеството не бъдат счетени за задоволителни, органите за защита на потребителите могат да решат да прибегнат до мерки за налагане на спазването на законодателството.

Регламентът за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (СЗОП) в ЕС свързва националните органи за защита на потребителите в общоевропейска мрежа за правоприлагане. Въз основа на тази рамка национален орган в една държава от ЕС може да поиска съдействие от такъв орган в друга държава от ЕС, за да се сложи край на трансгранично нарушение на законодателството на ЕС за защита на потребителите.

Сътрудничеството може да бъде задействано за изпълнението на различни законови актове на ЕС в областта на защитата на потребителите, като например Директивата за нелоялните търговски практики, Директивата относно правата на потребителите или Директивата относно неравноправните клаузи в потребителските договори.

През юни 2018 г. мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите извърши съвместна оценка (обща позиция) на бизнес практиките на Airbnb, координирана от норвежкия орган за защита на потребителите (Forbrukertilsynet). Европейската комисия спомогна за извършването на тази оценка.