Увеличение на простите такси по делата, предлага Висшият съдебен съвет на правителството, като залага и разработването на методика, която ясно да определи въз основа на кои разходи се формират те. Нещо повече – ВСС иска в закона да се предвиди, че простите такси, събирани от съдилищата, се актуализират най-малко веднъж на 5 години, съобщава lex.bg.

Дали те ще станат факт зависи от Министерския съвет, който приема двете тарифи, а и има законодателна инициатива и може да внесе предложенията за изменения в законите в Народното събрание.
 
„С предложените промени се цели актуализиране на размерите на простите такси, събирани от органите на съдебната власт и привеждането им в съответствие с икономическите условия в страната и с разходите, необходими за извършване на услугата или за предоставяне на правото“, мотивират се от ВСС.
 
За тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер, се предлага таксата да нарасне от 12 лв. на 14 лв.
За частни жалби по наказателни дела от частен характер в момента се дължат 5 лв., а ВСС предлага таксата да стане 6 лв. Също с лев е и заложеното увеличение по молби за реабилитация, по които в момента се плащат 6 лв.
 
Таксите по граждански дела
 
С 10 лв. се предлага да се увеличи минималната такса за искова молба. Както е известно таксата е 4% от цената на иска, но Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, посочва, че се плащат най-малко 50 лв. Сега ВСС предлага да са 60 лв. Същата е и предложената минимална такса за гражданския иск в наказателния процес.
 
За делата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди според ВСС таксата за граждани, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел трябва да стане 12 лв. (сега 10 лв.), а за останалите юридически лица – 30 лв. (сега 25 лв.). По неоценяем иск да се събира такса до 90 лв. (сега 80 лв.), но не по-малко от 35 лв. (сега 30 лв.), предлага съдебният съвет.
 
По дела за развод за завеждане на исковата молба в момента се плащат 25 лв. и се предлага таксата да стане 30 лв. ВСС предлага при решаване на делото да се дължат 60 лв. (сега 50 лв.), но не по-малко от 23 лв. (сега 20 лв.). А таксата при допускане на развод по взаимно съгласие да е до 45 лв. (сега до 40 лв.).
 
При отхвърляне на молба за делба и при прекратяване на дело не по спогодба да се събира такса до 115 лв. (сега 100 лв.), но не по-малко от 30 лв. (сега 25 лв.). С лев да се увеличи таксата по молба за издаване на изпълнителен лист и от 5 лв. да стане 6 лв., е друго от предложенията.
 

istock
istock

Минималната такса по заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 и чл. 417 ГПК и изпълнителен лист (за което таксата е 2% от интереса) да стане 30 лв. (сега 25 лв.). 30 лв. да е и таксата във всички случаи на образувано гражданско дело, които не са изрично уредени в тарифата, предлага ВСС. Сега се дължат 25 лв.
 
Предвижда се таксата за произнасяне по допускане на касационното обжалване да се увеличи от 30 лв. на 35 лв. За частна жалба по гражданско дело се предлага да се плащат 17 лв. (сега 15 лв.). Увеличението на таксата по молба за отказ от наследство или за приемане на наследство е с три лева, т.е. тя да стане 23 лв.
 
ВСС предлага таксата за обезпечение на бъдещ иск да стане 45 лв. (сега 40 лв.), за обезпечение на доказателства – 23 лв. (20 лв.), а за налагане на обезпечителни мерки, когато акт на Европейския съюз предвижда това – 60 лв.  (сега 50 лв.).

Предлагат драстично поскъпване на хонорарите на адвокатите

При подаване на молба за обявяване в несъстоятелност на едноличен търговец в момента се дължат 50 лв., съдебният съвет предлага таксата да стане 60 лв. За несъстоятелност на търговски дружества и други юридически лица увеличението на таксата е от 250 лв. на 290 лв.
 
ВСС е изготвил анализ, който сочи, че средният размер на прихода от дело е паднал значително. Докато през 2010 г. средният размер на таксата, събирана от съдилищата по ГПК за едно дело, е бил 81,87 лв., десет години по-късно той е „паднал“ на 64,56 лв. Общата сума на приходите от съдебни такси през 2010 г. е била 112,7 млн. лв., а през 2020 г. е 75,7 млн. лв. Същевременно разходите по едно дело нарастват. Така през 2010 г. те са били 71,65 лв. на дело, а през 2020 г. вече са 148,16 лв.
 
Според ВСС средният размер на таксите в момента е подценен спрямо темповете на нарастване на разходите, на промяна на дела на приходи и разходи, както и според динамиката на инфлацията и доходите. Заради това съветът е на мнение, че средният размер на таксата трябва да бъде 74,76 лв., т.е. корекцията ще бъде с 16%. Ако това бъде възприето, се очаква приходите от съдебни такси по ГПК да се увеличат с 2,6 млн. лв., или с 3,5%.
 

istock
istock

Таксите по административни дела
 
Увеличение от два лева предлага ВСС на таксата за обжалване на административен акт, която плащат гражданите, фондациите и сдруженията и така тя от 10 лв. да стане 12 лв. Останалите юридически лица и търговците в момента плащат по 50 лв. за завеждане на административно дело и се предлага таксата за тях да стане 60 лв. За да се увеличат таксите за касация по административни дела обаче е необходимо изменение в АПК, затова ВСС е изготвил законопроект.
 
В него се предлага таксите за касация по административни дела, по които няма определям материален интерес, да се увеличат от 70 лв. на 80 лв. Това е сумата, която плащат за завеждане на касационно дело гражданите, едноличните търговци, държавните и общинските органи и за другите лица, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги. Таксата за всички останали организации е 370 лв. и сега ВСС предлага тя да стане 420 лв.
 
По делата за пенсионно, здравно и социално осигуряване и подпомагане за касация в момента гражданите и едноличните търговци дължат 30 лв., които съветът предлага да се увеличат на 35 лв. А таксата за всички организации е 200 лв., но според ВСС следва да стане 230 лв.
 
За производствата по частни жалби по АПК се предлага гражданите, държавните и общинските органи да плащат 35 лв. (сега 30 лв.), а организациите 170 лв. (сега 150 лв.). Същите са сумите и съответното увеличение и при таксите за отмяна на влязло в сила решение по АПК.
 

istock
istock

От 100 лв. на 120 лв. се предлага да се увеличи допълнителната държавна такса за страна встъпила в делото след първото заседание, която със свое процесуално действие стане причина за отлагането му.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg