Нито едно ВиК дружество с одобрен бизнес план не е изпълнило всички показатели за качество през 2019 г., залегнали в неговия бизнес план.

От общо 29 дружества с одобрен бизнес план 5 дружества са отчели над 50% неизпълнение на показателите за качество, а 11 дружества са отчели между 40 – 50% неизпълнение.  

Това показа проверка на Комисията за енергийно и водно регулиране на ВиК сектора, която беше възложена от Върховна административна прокуратура по повод на публикации в средства за масово осведомяване, съдържащи данни за недобро състояние на ВиК мрежата в страната.

При останалите 13 дружества неизпълненията варират между 7 и 11 неизпълнени нива на показатели за качество.

По отношение на услугите за водоснабдяване извършената проверка на изпълнението на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г. от ВиК оператори с одобрени бизнес планове показва, че 23 от общо 29 дружества или 79% от дружествата не постигат целите по показателите „Налягане във водоснабдителната система“ и „Ефективност на привеждане на водомерите в годност“.

59% от дружествата не са изпълнили  показателя „Ефективност на изграждане на водомерното стопанство“, а 72%  не изпълняват целите за „Енергийна ефективност за водоснабдяване.

istock
istock

55% от ВиК операторите не са успели да постигнат изпълнение на заложените цели за Рехабилитация на водопроводната мрежа, показват обобщените данни в доклада на КЕВР.

При 48% от дружествата е отчетено неизпълнение за показателя „Аварии по водопроводната мрежа“, а 41% от операторите не достигат показателите за  „Непрекъснатост на водоснабдяването“.

Спират водата, ако не плащате

Тези данни са причина за констатираното в доклада значително неизпълнение на целите за намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи  от  страна на близо 2/3 от  дружествата с одобрени бизнес планове. 

По отношение на услугите за отвеждане и пречистване на отпадъчни води данните от проверката на КЕВР показват наличието на сериозни експлоатационни проблеми.

14 от 29 дружества, или 48% не са постигнали целите за показателя „Аварии на канализационната мрежа“, 12 от дружествата или 41% не изпълняват показателите „Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията“ и  „Енергийна ефективност – пречистване“.

istock
istock

В доклада е констатирано съществено неизпълнение и на финансовите показатели за ефективност на разходите.

79% от дружествата не са изпълнили целите за „Ефективност на разходите за водоснабдяване“, 62% - не са постигнали целите за „Ефективност на разходите за отвеждане“, а 59% от тях не са постигнали целите за „Ефективност на разходите за пречистване“.

Като причини за неизпълнението дружествата  посочват отчитането на по-високи от прогнозните разходи и/или отчитане на по-ниски от прогнозните приходи от ВиК услуги.
 
По отношение на работата с клиентите докладът от извънредната проверка констатира наличието на организационни проблеми при тяхното обслужване.

Данните  показват, че 48% от дружествата отчитат неизпълнение на показателя „Срок за отговор на писмени жалби на потребители.
 

Съгласно нормативните разпоредби, след като вече изтекоха първите три години от текущия регулаторен период 2017-2021 г., през 2020 г. КЕВР предстои да извърши регулаторен преглед на постигнатите от ВиК операторите резултати по отношение на изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност и на планираните инвестиции в одобрените бизнес планове. 

Въз основа на резултатите от регулаторния преглед, в края на текущата 2020 г. Комисията ще преразгледа одобрените цени на ВиК услуги на дружествата за 2021 г., като при констатирано неизпълнение на параметрите на бизнес плановете тези цени ще бъдат коригирани, посочват от регулатора.
 
 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg