Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага нова Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, която  отменя сега действащата Наредба № 2 от 2005 г.

В нея е записано, че шахтови кладенци може да се проектират във водоносни хоризонти с дълбочина – 6 ÷ 30 м от земната повърхност и с дебелина на водоносния пласт от 3 до 8 м. Надземната част на шахтовите кладенци се проектира на 1 м над нивото на най-високите повърхностни води или на не по-малко от 0,8 м от нивото на терена. Около кладенците се проектира водонепропусклива настилка с широчина не по-малка от 1,5 м и с наклон 0,1 от кладенеца навън.

25 години ще е минималният проектен експлоатационен срок на водоснабдителните системи и той ще служи за определяне на оразмерителните водни количества. Няма да се допуска свързване на изпразнителни съоръжения с канализационната система. Извън урбанизираните територии ще се изисква най-малко 1,50 м земно покритие над водопроводите под пътища и поне 1,20 м за тези под тревни, цветни площи и други терени, ненатоварени от транспортни, строителни и други товари. Земно покритие по-малко от изискуемия минимум ще е възможно след технико-икономическа обосновка и предвиждане на топлотехнически и други мероприятия за гарантиране сигурността на тръбопровода.

В новия документ е заложена цялостна промяна на глава 7 „Минимални изисквания към елементите на водоснабдителните системи при инцидентно замърсяване с радиоактивни вещества, опасни химични вещества и смеси и биологични агенти“. Уточняват се изискванията за определяне броя на потребителите на вода за проектния експлоатационен срок и техническите загуби на вода. Конкретизират се анализите и данните, които са необходими при проучването на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване. Прецизира се проектирането на пречиствателните станции за питейни води по отношение на заданието за проектиране, оразмерителното водно , дезинфекцията на водата и други.

Кога трябва да сменим водомерите и топломерите

Преразгледани са също изискванията за проектиране на външни водопроводи, водопроводни мрежи и съоръжения от гледна точка на оразмерителните водни количества, допустимите скорости, минималните вътрешни диаметри, разстоянията между спирателните кранове, вътрешния диаметър на обсадната тръба, когато водопроводите преминават под железопътни линии, автомагистрали и пътища и улици от І и ІІ клас. Определени са по-пълни и ясни изисквания към изпитването на водопроводите въз основа на изискванията на европейските стандарти, вкл. са разработени две нови приложения за тази цел.

istock
istock

МРРБ предлага и промени в наредбата за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи. Наредбата ще се прилага при нови и съществуващи канализационни системи, като се премахва досегашният праг от над 200 е. ж. (еквивалентни жители) в урбанизираните територии, тъй като мерната единица не е приложима за оразмеряване на канализационната мрежа. Предвижда се изискванията за проектиране на съоръженията в пречиствателните станции за отпадни води (ПСОВ) да бъдат приложими в пълнота само при проектирането на ПСОВ за урбанизирани територии с над 2000 е.ж.

Отменя се Приложение № 1, което съдържа изисквания към минималните защитни зони за помпени станции и ПСОВ за под 150 000 е.ж. Затова ще трябва да се осигурява най-малко 350 м защитна зона за ПСОВ, които не подлежат на оценка на въздействие върху околната среда по реда на нормативните актове в областта на околната среда. Отстоянието ще може да се намалява с до 50% след доказване, че предложената технология намалява отделянето на вредни емисии, шум и неприятни миризми.

С промените се прецизират изискванията за прилагане на компютърни модели за симулиране на оттока, определяне на средноденонощните водни количества за отпадъчни води, дъждоприемните и заустващите съоръжения. Премахва се директното заустване на отпадъчните води от дюкер и помпена станция във водоприемник.

За всяка от наредбите се предлага промените да влязат в сила 4 месеца след обнародване в „Държавен вестник“.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg