Кадастралната карта и кадастралните регистри ще се създават, поддържат и съхраняват в цифров вид, предвиждат промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, внесени от Министерски съвет в Народното събрание.

Целта е да се приложи нов подход при предоставянето на услуги с кадастрални, геодезически и специализирани данни. Част от промените са насочени към намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса чрез засилване ролята на електронния документ, безвъзмездно предоставяне на услуги на административните и съдебните органи, на лицата с публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги, като вътрешни електронни административни услуги.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще издава електронни документи, които при поискване ще могат да се разпечатват на хартиен носител. Издаваните от агенцията  електронни документи ще имат код, чрез който всеки, разполагащ с него, ще може да извършва проверка в информационната система на кадастъра за наличието и валидността на документа. При заявяване на административни услуги заявителите задължително следва да се идентифицират, като в случаите на заявяване на услуги по електронен път идентифицирането ще се извършва по реда на Закона за електронното управление.

За предоставените документи на потребителите ще се взима такса. Копието на хартиения носител, ще има силата на официален документ и няма да подлежи на заверяване, пише още в промените.

Улесняват ваденето на документи за имота

Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя безвъзмездно на административните органи цифрови копия на материалите и данните, съхранявани в Геокартфонд.

pixabay.com
pixabay.com

Премахва се изискването кадастралната карта и кадастралните регистри при създаването им да се изчертават на полиестерна недеформируема материя. Поради непрекъснатата актуализация на данните, съдържащи се в КККР, много скоро след изчертаването на полиестерната недеформируема материя те губят актуалността си. Изчертаването не е необходимо и води до разходи на средства за създаване и съхраняване на разпечатката, пише в мотивите към проекта.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase