Комисията за финансов надзор обяви на 20 февруари 2020 г., че органът за финансов надзор на Румъния на 19 февруари 2020 г. е взел решение за отнемане на лиценза на румънския застраховател "Чертасиг- Застрахователно и Презастрахователно Дружество" АД.

Причината е че компанията не е възстановила равнището на допустими собствени средства, покриващи минималното капиталово изискване в рамките на срока, предвиден от закона.

В същото време Органът за финансов надзор на Румъния е установил състоянието на неплатежоспособност на "Чертасиг" АД и е взел решение да започне правни процедури и да подаде искане за откриване на производство по несъстоятелност срещу застрахователя.

Застрахователят има задължението да уведоми застрахованите за тяхната възможност да прекратят застрахователните договори, сключени с "Чертасиг" АД, а също така и по отношение тяхното право да възстановят платените застрахователните премии по договорите за периода между момента на прекратяване и изтичане на срока на валидност на договорите. Договорите, които не бъдат прекратени остават в сила до изтичането на срока им.

certasig
certasig

Всяко лице, което предяви претенция срещу "Чертасиг" след настъпването на рискове, покрити от валидна застрахователна полица между датата на отнемане на лиценза и прекратяването на застрахователните договори може да иска застрахователната компания да му заведе претенцията.

В рамките на 30 дни от датата на влизането в сила на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност срещу застрахователната компания, "Чертасиг" има задължението да предостави пълна документация по щетите за техническо - оперативните и счетоводни записи, свързани с тези щети на румънския Гаранционен фонд за застраховане, за да публикува списъка на потенциалните застрахователни кредитори.

Според действащото законодателство румънският Гаранционен фонд за застраховане е отговорен за защитата на застрахователните кредитори срещу последствията на неплатежоспособност на застрахователна компания в рамките на лимит от 450 000 румънски леи (183 439.12 лева по курса на БНБ).

Застрахователната дейност, извършвана от "Чертасиг" в България също се покрива от съществуващия в Румъния Гаранционен фонд за застраховане.

istock
istock

Според КФН румънският застраховател извършва дейност на територията на България чрез клона си "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество АД" КЧТ.

Застрахователят има право да извършва дейност у нас при условията на свободата за предоставяне на услуги от 2012 г. и при условията на правото на установяване - от 2014 г.

Какви задължения има един застрахователен брокер

Пазарният дял на клона на база премийния приход на пазара по общо застраховане в България към края на 2018 г., с включен прихода на всички клонове, извършващи дейност на територията на България при условията на правото на установяване към края на 2018 г., възлиза на 0,3%.

Основната дейност на клона е по застраховки "Пожар и природни бедствия", "Други щети на имущество", "Обща гражданска отговорност" и "Гаранции". Клонът в България не сключва застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Каско" на моторни превозни средства в у нас.

istock
istock

Финансовият надзор върху "Чертасиг",  включително върху дейността му извършвана в България, се осъществява от Органа за финансов надзор на Румъния.

От КФН уточняват, че не разполага с правомощия за осъществяване на финансов надзор върху застрахователи с произход от друга държава членка и не може да изисква пряко от тези застрахователи да й предоставят информация за финансовото състояние на дружеството.

От КФН уточняват, че що се касае до клонове на застрахователна компания на територията на България, Комисията има единствено правомощия да наблюдава пазарното поведение на специфичния клон. Но, КФН няма право да отнема лиценз на застрахователи с произход от друга държава.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg